Actievoorwaarden Rijnmond

Als sprake is van een prijsvraag of actie op een van de kanalen van Rijnmond (hierna: "de Actie") zijn, naast eventuele bij de Actie specifiek aangegeven actievoorwaarden, deze algemene actievoorwaarden van toepassing (tezamen: de Actievoorwaarden). Door deelname aan een Actie gaat de deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden.

Per Actie zal vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de actie kan worden deelgenomen.

De Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Vereisten aan deelname

 1. Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de Actie ofwel ouder te zijn dan 16 jaar, ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder of wettelijk vertegenwoordiger(s) om deel te mogen nemen. De deelnemer kan worden gevraagd zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
 2. Deelnemers dienen bij deelname aan de Actie een geldig mailadres en geldige NAW-gegevens te verstrekken. Deelnemers die onjuiste of onvolledige persoons en/of mailgegevens opgeven, worden van deelname uitgesloten en mogen de drie daaropvolgende maanden niet meedoen aan Acties van Rijnmond.
 3. Medewerkers van Rijnmond en van bedrijven waarmee Rijnmond ten behoeve van de Actie samenwerkt, evenals hun familieleden, zijn van de betreffende Actie uitgesloten van deelname.
 4. Rijnmond behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij op enige wijze handelen in strijd met de Actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelen jegens Rijnmond of derden.

Deelname aan de Actie

 1. De Actie wordt georganiseerd door:
  Stichting Regionale Omroep Rotterdam-Rijnmond en Omgeving
  Lloydstraat 23
  3024 EA Rotterdam
 2. Rijnmond gaat uit van de geldigheid van de opgegeven naam- en adresgegevens. Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens, zoals omschreven in ons Privacystatement. Deze gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden (alleen indien noodzakelijk voor het uitvoeren van de Actie) verstrekt aan de partij(en) die de prijs ter beschikking hebben gesteld. Rijnmond mag de verstrekte persoonsgegevens vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar van de Actie via alle media waaronder begrepen radio, televisie en internet.
 3. Indien aan deelname meer communicatiekosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of deelnameformulier, worden deze kosten bij de Actie vermeld. Per deelname aan een actie bedragen de communicatiekosten nooit meer dan €0,45 per deelname. Deze kosten worden voorafgaand aan deelname kenbaar gemaakt.
 4. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld.
 5. Rijnmond behoudt zich het recht voor de Actie vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.

Winacties

 1. Bij deelname aan een zogenaamde winactie gaat u ermee akkoord dat Rijnmond uw ingestuurde content (tekst, audio, video en/of foto) rechtenvrij mag publiceren in de context van de actie of voor andere promotie- en nieuwsdoeleinden, tenzij u nadrukkelijk aangeeft hier niet aan mee te willen doen. Dat kunt u per e-mail aan ons kenbaar maken via info@rijnmond.nl.
 2. Daarnaast kunt u alleen foto-, video- en audiomateriaal indienen, waarvan u zelf over de rechten beschikt (dat is bij materiaal dat u zelf hebt gemaakt het geval) en waarvan u dus zeker weet dat de rechten niet bij een derde partij liggen.
 3. Alle auteursrechten op de inhoud van de kanalen van Rijnmond, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Rijnmond.

Uitslag en bekendmaking

 1. De winnaars worden aangewezen door een onafhankelijk persoon. Er vindt per actie of prijsvraag een trekking van de winnaars plaats, tenzij anders wordt vermeld. Per prijsvraag of actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn en wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden.
 2. De winnaars zullen per post, per e-mail of per telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer. In het geval op één huisadres meerdere personen en/of e-mailadressen zijn ingeschreven en deze personen, al dan niet via deze mailadressen, één of meer prijzen winnen, wordt er slechts één prijs uitgereikt, namelijk de prijs met de hoogste geldwaarde.
 3. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per (elektronische) post aan de winnaar worden verzonden, of, indien dit in de bijzondere actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd.
 5. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.
 6. Winnaars van een prijs kunnen gedurende 3 maanden niet meedoen met Acties van Rijnmond.
 7. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 8. De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Rijnmond tenzij dit in de aanvullende voorwaarden anders is vermeld.

Klachten

 1. Klachten over een Actie of een gewonnen prijs bevatten de naam, mail- en adresgegevens van de klager, de Actie die het betreft en een korte omschrijving van de klacht en kunnen worden gericht aan:
  Stichting Regionale Omroep Rotterdam-Rijnmond en Omgeving
  t.a.v. afdeling Marketing & Communicatie
  Lloydstraat 23
  3024 EA Rotterdam
  Email: info@rijnmond.nl
 2. Rijnmond zal de klacht binnen vijf werkdagen bevestigen en binnen dertig dagen inhoudelijk reageren op een ingediende klacht.

Aansprakelijkheid en wijzigingen

 1. Behalve in geval van opzet of grove schuld is Rijnmond niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de Actie, waaronder, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van:
  • het niet kunnen deelnemen aan de Actie;
  • uitsluiting van deelname of diskwalificatie;
  • gebreken aan de prijs;
  • te late ontvangst van de prijs;
  • geringe afwijkingen in de ontvangen prijs ten opzichte van de gepubliceerde prijs;
  • beschadiging of vermissing van de prijs tijdens verzending;
  • storingen in haar netwerk, hardware of software die resulteren in gegevens die verloren zijn gegaan;
  • het niet gebruik kunnen maken van de prijs.
 2. Rijnmond besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een actie. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Rijnmond in het leven roepen.
 3. Rijnmond heeft het recht om de Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden worden op www.rijnmond.nl bekendgemaakt. Indien de Actievoorwaarden ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd, worden deze van toepassing na afloop van de looptijd van de Actie tijdens welke de Actievoorwaarden zijn gewijzigd.

Laatste update: 9 april 2020