Actievoorwaarden

Op deelname aan acties en spellen van Rijnmond zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing:

 1. Deelname aan de spellen en acties impliceert dat akkoord wordt gegaan met de actievoorwaarden van Rijnmond.
 2. Deelname aan spellen en acties is uitgesloten voor medewerkers van Rijnmond, het Internet- en reclamebureau, bedrijven die de prijzen sponsoren, alsmede de familieleden hiervan.
 3. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze actievoorwaarden.
 4. Een prijs die u via Rijnmond wint is persoonsgebonden. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar aan derden, inwisselbaar of uit te keren in geld.
 5. In het geval dat aan een huisadres meerdere personen en/of e-mailadressen hangen en als deze adressen één of meer prijzen winnen, wordt er slechts één prijs uitgereikt, namelijk de prijs met de hoogste geldwaarde.
 6. Deelnemers die onjuiste of onvolledige persoonsgegevens en/of email opgeven, worden van deelname uitgesloten en mogen de drie daaropvolgende maanden niet meedoen aan Rijnmond spellen.
 7. Door deelname geef je toestemming tot de verwerking van de door jou verstrekte persoonsgegevens. Je gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden (indien noodzakelijk) enkel en alleen verstrekt aan de partij(en) die de prijs ter beschikking hebben gesteld. Rijnmond mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media waaronder begrepen radio, televisie en internet en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer informatie omtrent persoonsgegevens en uw rechten vindt u in ons privacystatement.
 8. Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de prijsvraag of actie oftewel ouder te zijn dan 16 jaar, oftewel de schriftelijke toezegging te hebben van zijn/haar ouder of voogd om deel te mogen nemen. Rijnmond mag een deelnemer vragen een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van de deelnemer te verifiëren.
 9. Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of deelnameformulier, worden deze kosten bij de specifieke prijsvraag of actie vermeld.
 10. De winnaars worden aangewezen door een onafhankelijk persoon. Er vindt per actie of prijsvraag een trekking van de winnaars plaats, tenzij anders wordt vermeld. Per prijsvraag of actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn en wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden.
 11. Rijnmond behoudt zich het recht voor de samenstelling van het prijzenpakket te wijzigen.
 12. De winnaars zullen per post, mail of telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Rijnmond kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden.
 13. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden of - indien dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is- aan de winnaar worden overhandigd.
 14. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 15. De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Rijnmond, tenzij dit in aanvullende voorwaarden anders wordt vermeld.
 16. Rijnmond kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in haar netwerk, hardware of software die resulteren in gegevens die verloren zijn gegaan.
 17. Rijnmond behoudt het recht voor om de actie naar eigen goeddunken te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiek bekend worden gemaakt.
 18. Alle auteursrechten op de inhoud van de site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Rijnmond.
 19. Rijnmond is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.
 20. Winnaars van een prijs kunnen gedurende 3 maanden niet meedoen met spelletjes van Rijnmond.
 21. Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Rijnmond worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

Regels winacties

Bij deelname aan een winactie/spel/evenement van Rijnmond gaat u ermee akkoord dat Rijnmond uw ingestuurde content (tekst, audio, video en/of foto) rechtenvrij mag publiceren in de context van de actie of voor andere promotie- en nieuwsdoeleinden, tenzij u nadrukkelijk aangeeft hier niet aan mee te willen doen. Dat kunt u per e-mail aan ons kenbaar maken.

Daarnaast kunt u alleen foto-, video- en audiomateriaal indienen, waarvan u zelf over de rechten beschikt (dat is bij materiaal dat u zelf hebt gemaakt het geval) en waarvan u dus zeker weet dat de rechten niet bij een derde partij liggen.

Laatste update: 6 maart 2020