RIJNMOND KIEST

Kijk terug: Hoeksche Waardse lijsttrekkers met elkaar in debat

Het debat is maandagavond in het gemeentehuis in Oud-Beijerland
Het debat is maandagavond in het gemeentehuis in Oud-Beijerland © Rick Huijzer
Voor wie moeten er huizen worden gebouwd in de Hoeksche Waard? Moeten de winkels wel of niet alle dagen van de week open zijn? En hoe verbeteren we de bereikbaarheid van het eiland? De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en in aanloop daarnaartoe organiseert Rijnmond in samenwerking met Omroep HW Rijnmond Kiest. De lijsttrekkers van de twaalf deelnemende partijen gingen maandagavond met elkaar in debat in het gemeentehuis in Oud-Beijerland.
Kijk het debat hieronder terug:
Meer lezen over de standpunten van de partijen? De partijen in het kort:
VVD Hoeksche Waard
De VVD Hoeksche Waard wordt momenteel door vier raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad. In het partijprogramma voor 2022-2026 staat te lezen dat de VVD zich onder meer hard maakt voor meer woningen, zowel voor jongeren als ouderen. Deze woningen moeten in alle dorpen van de Hoeksche Waard verrijzen, maar moeten wel passen bij de schaalgrootte. Steeds meer mensen vinden innovatieve bouwwerken zoals Tiny Houses interessant en de VVD wil dergelijke initiatieven dan ook stimuleren.
Nieuwe wijken moeten aansluiten op het bestaande wegennet. En over dat wegennet gesproken: het onderhoud van onder meer de Haringvlietbrug, Heinenoordtunnel, Kiltunnel en de N-wegen op het eiland moeten beter op elkaar worden afgestemd. De VVD lobbyt voor de aanleg van de A4-Zuid, om zo de A29 te ontlasten. Ook pleit de partij voor meer scheiding tussen landbouw- en overig verkeer, om de veiligheid te waarborgen en de doorstroming te bevorderen.
Sinds kort staan er langs de Oude Maas windmolens. Wat betreft de VVD blijft het bij die windturbines en worden er geen nieuwe bijgebouwd. De partij wil het landelijke beleid, om in 2050 energieneutraal te zijn, volgen. Op daken kunnen bijvoorbeeld zonnepanelen worden geplaatst, maar goede landbouwgrond moet hier niet voor worden opgeofferd.
De VVD pleit voor een goed uitgekiend toerismebeleid, waar de bewoners, de lokale economie en de werkgelegenheid ook van kunnen profiteren. Meer aanlegplaatsen voor boten, betere fietsroutes, meer voorzieningen langs deze routes en een soepeler vergunningenbeleid voor horeca en verblijfsrecreatie moeten hier aan bijdragen. Dit moet allemaal wel passen bij de grootte van de Hoeksche Waard.
Constructief Hoeksche Waard
Deze partij deed tijdens de vorige verkiezingen nog mee onder de naam Cromstrijen ‘98 HW en bemachtigde toen één zetel. Belangrijk punt voor de partij is het op de politieke agenda zetten van flora- én faunabeheer. "Dierenwelzijn en biodiversiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden." Ook wil Constructief Hoeksche Waard de hondenbelasting afschaffen. De partij noemt het een kwestie van tijd voor dat gaat gebeuren, omdat steeds meer gemeenten ertoe besluiten om deze af te schaffen.
Constructief Hoeksche Waard ziet graag meer goede ontsluitingswegen rond dorpskernen en wil ook dat de doorstroming op drukke wegen wordt verbeterd. Mogelijke oplossing: het doortrekken van de tramlijn vanuit Barendrecht naar busstation Heinenoord. De partij is voorstander van het tolvrij maken van de Kiltunnel en van een vaste oeververbinding bij Nieuw-Beijerland. Een duur grapje? "Dat kan zo zijn, maar het kabinet geeft veel geld uit. Ik denk dus dat we wel aan de bel kunnen trekken daar", aldus lijsttrekker Werner de Jong tijdens het debat van Rijnmond.
De A29 kan aan het zicht worden onttrokken (door de aanleg van aarden wallen bijvoorbeeld), waardoor ook geluidsoverlast wordt verminderd en de verspreiding van fijnstof wordt beperkt. Langs de snelweg kunnen zonnepanelen worden aangelegd. Natuur en leefomgevingen mogen als het aan Constructief Hoeksche Waard ligt in ieder geval geen plaats maken voor windenergie of zonneweides.
Een nieuwe rijksweg moet de Heinenoordtunnel ontlasten
Een nieuwe rijksweg moet de Heinenoordtunnel ontlasten © Rijkswaterstaat
Waardig Ouder Worden (WOW) Hoeksche Waard
Nieuw deze verkiezingen is Waardig Ouder Worden. Deze partij is van mening dat nieuw woningen naar behoefte gebouwd moeten worden. Dat is wel alleen mogelijk als de huidige voorzieningen daardoor niet overbelast raken. Leegstaande kantoorpanden kunnen omgebouwd worden tot huizen voor jongeren en huizen in de buurt van veel voorzieningen zijn bestemd voor mensen met mobiliteitsbeperkingen en voor senioren.
De partij is voor een energieneutrale gemeente, maar vindt dat er geen specifieke maatregelen voor de Hoeksche Waard moeten komen. Meer windmolens zijn niet gewenst en achter een verplichting om van het gas af te gaan staat de partij ook niet. Wel wordt gepleit voor meer laadpalen voor elektrische auto’s en daarin moet de gemeente met het eigen wagenpark het goede voorbeeld voor geven.
Toerisme bevordert de economie van het eiland, maar van massatoerisme moet geen sprake zijn, vindt WOW. De toestroom moet beheersbaar blijven, zodat de leef- en natuurgebieden beschermd blijven.
De dorpen moeten goed bereikbaar zijn door middel van openbaar vervoer. Daarbuiten moeten buurtbussen, vervoer op maat of vervoersinitiatieven van bewoners zelf voor goede bereikbaarheid zorgen. Ouderen moeten volgens de partij korting krijgen op het ov, net als op het gebruik maken van sportfaciliteiten. Ook moet deze groep worden ondersteund bij de digitale omslag die gaande is en moet eenzaamheid worden tegengegaan met behulp van buurtrestaurants en andere ontmoetingsplekken.
Kunst en cultuur moet worden gestimuleerd door lege (gemeentelijke) panden in te richten als expositieruimte. Bibliotheken moeten blijven behouden. Een grote multifunctionele voorziening met een podiumfunctie is volgens de partij geen luxe, maar een must.
ChristenUnie
De ChristenUnie wil dat het aantal publieke laadpalen wordt uitgebreid. Ook zouden de komende jaren minimaal twee snellaadstations moeten verrijzen op het eiland. Boven gemeentelijke parkeerplaatsen, zoals bij recreatieoord Binnenmaas, zouden zonnepanelen geplaatst moeten worden. De partij staat bovendien een experiment met kleine windmolens (15 meter) bij boerderijen toe, als dat op verzoek van de inwoners zelf is.
Sport en cultuur moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn. Wel wil de ChristenUnie investeringen in dure cultuurgebouwen kritisch beoordelen op de noodzaak en financiële haalbaarheid op lange termijn.
Het openbaar vervoer in de gemeente zou gratis moeten worden voor mensen met een laag inkomen. Om de dorpen heen moeten snelle, goede en veilige provinciale- en randwegen komen.
Als christelijke partij wil ChristenUnie dat de zondagsrust gewaarborgd wordt en dat de winkels op zondag dicht zijn.
CDA
Het CDA vindt de huidige woningen in de gemeente te eenzijdig. Als het aan de partij ligt, wordt één op de drie nieuwbouwhuizen gebouwd voor starters en jonge gezinnen. Eenderde moet ook voor ouderen bestemd zijn. Eigen inwoners moeten voorrang krijgen bij het kopen van een nieuwbouwwoning.
Maar voor er gebouwd gaat worden, moet er eerst worden gezorgd voor een goede ontsluiting, zegt het CDA in het verkiezingsprogramma. Als wordt besloten om de A4-Zuid aan te leggen, moet volgens het CDA eerst het Hellegatsplein worden aangepakt. Ook moet er een masterplan komen voor de N217, zodat goed geanticipeerd kan worden op deze eventuele nieuwe weg en als de Kiltunnel tolvrij zou worden gemaakt. Daarnaast wil de partij het fietsnetwerk verbeteren en investeren in een ov-netwerk dat beter aansluit op de NS-stations en metrostations.
Het CDA is tegen nieuwe plannen voor windmolens en zonneweides in de gemeente, maar is wel voorstander van zonnepanelen op daken en op carpoolplaatsen. De partij wil daarnaast dat er voor elk geboren kind in de Hoeksche Waard een boom wordt geplant. Voor elk gebouwd huis, moeten er twee bomen geplant worden.

SGP
De SGP wil dat er voor elke doelgroep een woonmogelijkheid is. “Voor onze jongeren moeten er voldoende betaalbare woningen zijn om in de Hoeksche Waard te kunnen blijven wonen en jongeren van buiten de regio moeten aantrekkelijke kansen worden geboden om zich in de regio te vestigen”, staat in het verkiezingsprogramma. Geschikte woningen voor senioren zijn ook prioriteit van de partij.
De SGP wil dat bestaande koop- en huurwoningen worden verduurzaamd en dat nieuwbouwhuizen nul-op-de-meter zijn. De gemeentelijke doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn, is volgens de partij niet haalbaar en niet betaalbaar. De partij wil zich daarom meer richten op het landelijke doel van 2050. Wat de SGP betreft komen er geen nieuwe windturbines in de Hoeksche Waard. Ook wil de partij eerst inzetten op zonne-energie op daken, voor er zonnepanelen op het land worden geplaatst.
Bomenkap voor windmolenpark Oude Maas
Bomenkap voor windmolenpark Oude Maas © Sebastiaan van Mill
De partij is geen voorstander van het stimuleren van grootschalige recreatie in de gemeente. Ook is de zondagsrust erg belangrijk voor de SGP. Op zondag moeten openbare gebouwen, horeca en winkels dan ook dicht zijn. De partij zet voor de komende periode in op het handhaven van de huidige winkeltijdenverordening, waarbij dus alleen op enkele zondagen in de voormalige gemeenten Binnenmaas en Oud-Beijerland de winkels open zijn.
D66
D66 wil dat er meer woningen komen voor jongeren, starters, doorstromers en ouderen. Een percentage nieuwbouwwoningen moet in eerste plaats bestemd zijn voor mensen die sociaal en/of economisch gebonden zijn aan de Hoeksche Waard. De natuur moet niet worden opgeofferd voor woningbouw.
De partij staat niet per se onwelwillend tegenover zonneweiden, maar voorwaarde daarbij moet wel zijn dat deze niet komen in Natura 2000-gebieden of in gebieden van Natuurnetwerk Nederland. Als het aan D66 ligt, worden zoveel mogelijk daken voorzien van zonnepanelen.
Een cultuurhuis met een podium voor theater en muziek en bijvoorbeeld met ateliers voor kunstenaars ziet D66 wel zitten. De partij is voorstander van meer uitgaansgelegenheden, zodat mensen niet het eiland af hoeven voor een leuke avond.
De partij sluit verder het doortrekken van de A4 niet uit, maar dat heeft niet de voorkeur van D66. Ze zijn wel voorstander van een tolvrije Kiltunnel en willen onderzoek naar de haalbaarheid van een NS-station of tramhalte in de Hoeksche Waard.
PvdA
De PvdA wil dat er voldoende woningen komen om in de behoefte van de inwoners van het eiland te voorzien, maar zegt daarbij wel dat er maar beperkt plaats is voor hoogbouw. De gemeente moet aan de slag gaan met het verduurzamen van woningen, het tegengaan van verspillingen en het stimuleren van biodiversiteit. Daken moeten zoveel mogelijk worden voorzien van zonnepanelen.
Ondernemers moeten zelf de keuze hebben of ze hun winkel open doen op zondag, vindt PvdA. De partij wil verder de wandel- en fietspaden in de gemeente uitbreiden en verbeteren. De infrastructuur wordt ‘gebrekkig en volstrekt ontoereikend’ genoemd. Vooral de verbinding tussen de dorpen kan volgens PvdA beter, maar daarnaast is de partij ook voorstander van het doortrekken van de tram en de aanleg van de A4-Zuid.
BurgerBelangen Hoeksche Waard (BBHW)
De partij BurgerBelangen wil meer sociale woningbouw en alternatieve, betaalbare woonvormen voor jongeren en senioren. Ongebruikte panden moeten geschikt gemaakt worden voor bewoning.
Goede bereikbaarheid van en naar ons eiland is noodzakelijk en soms van levensbelang, stelt de partij. Oók tijdens werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel of Kiltunnel. Het openbaar vervoer dient beter aan te sluiten op de omstandigheden en wensen van de Hoeksche Waarders. BBHW is voorstander van snelle busverbindingen naar Rotterdam en Dordrecht, maar wil ook goed ov tussen alle dorpen.
De energietransitie mag in geen geval achteruitgang voor omwonenden inhouden, vindt de partij. Een fysiek onafhankelijk energie-informatiepunt is waar BurgerBelangen naar streeft, met advies op maat en duidelijke en onafhankelijke informatie.
Lokalen Hoeksche Waard
Lokalen Hoeksche Waard stelt dat om de bereikbaarheid van de Hoeksche Waard te verbeteren niet alleen geïnvesteerd moet worden in asfalt, maar ook in fietsverbindingen, landbouwroutes en voorzieningen voor nieuwe brandstoffen. De aanleg van de A4 is voor de partij alleen acceptabel als die niet te zien, voelen, horen en ruiken is én als de Hoeksche Waard ook een aansluiting krijgt. De partij wil een haalbaarheidsonderzoek naar een betere ontsluiting richting het westen, bijvoorbeeld door een 24-uurspont of een tunnel.
Volgens Lokalen is het niet haalbaar om in de Hoeksche Waard tien jaar eerder energieneutraal te zijn dan de landelijke doelstelling. Om de ambities op het terrein van duurzaamheid te realiseren zullen burgers hiertoe gestimuleerd worden, maar is ook de inzet van bijvoorbeeld regelgeving en financiële prikkels noodzakelijk.
Om meer jonge gezinnen naar de Hoeksche Waard te trekken, moeten er betaalbare woningen gebouwd worden. Deze nieuwe huizen moeten energieneutraal zijn.
Voorwaards
De partij Voorwaards wil meer woningen voor jongeren, alleenstaanden en starters met een kleiner inkomen. Eigen inwoners moeten bovendien voorrang krijgen op een woning. Door een soepele vergunningverlening moeten kantoren en bedrijven eenvoudig getransformeerd kunnen worden naar woningen. Panden die te lang leeg blijven staan wil Voorwaards voorkomen door het invoeren van een leegstandsverordening. Dat verplicht vastgoedeigenaren om leegstand te melden.
Voorwaards wil de zondagsrust respecteren, maar wil wel ruimte voor activiteiten en andere overtuigen en opvattingen. Elk dorp krijgt de ruimte om hier een eigen balans in te vinden. De partij is bovendien voorstander van uitbreiding van avond- en nachthoreca, zodat er meer mogelijk is voor een avondje uit voor iedereen.
De bereikbaarheid van het eiland moet verbeterd worden door het busnetwerk aan te pakken naar Rotterdam, Dordrecht en Barendrecht. Ook moeten er snellere fietsverbindingen komen. Voorwaards ziet meer in een verbreding van de A29 dan in de aanleg van de A4-Zuid en wil de Kiltunnel eerder gratis beschikbaar maken, bijvoorbeeld tijdens de spits.
GroenLinks
Verkiezingsprogramma niet op tijd verkregen.