nieuws

LIVEBLOG: teruglezen verhoor Julia Brugts in raadsenquête Waterfront

Een raadsenquête moet opheldering geven hoe de gemeente Rotterdam zich vijf jaar lang voor 7,5 miljoen euro kon laten oplichten. De komende twee weken worden in totaal zestien ambtenaren en politici gehoord.
Vader en zoon Kan betaalden vijf jaar lang geen huur, maar declareerden wel voor miljoenen euro's aan niet-uitgevoerde verbouwingen. De openbare verhoren worden ook live uitgezonden.
Op de tweede dag van de openbare verhoren is als eerste aan de buurt Julia Brugts. Zij heeft in 2010 het huurcontract Met Göksel Kan getekend. Zij was portefeuillemanager Maatschappelijk Vastgoed.
Slotwoord van Julia Brugts
"Natuurlijk betreur ik dat Boompjeskade zo is misgegaan en er verlies is van gemeenschapsgeld. Nu is het belangrijk om herhaling te voorkomen. Er is teveel en tegelijk veranderingen doorgevoerd zonder te luisteren naar de werkvloer."
"Er is veel gereorganiseerd in Rotterdam Vanaf 2013 tuimelen de veranderingen over elkaar heen. We krimpen met 32%, reorganisatie van de ondersteunende systemen, reorganisatie van de stafafdelingen en reorganisatie clusterafdeling. En dat alles in een tijdsbeslag van een jaar."
"De betrokkenen in het dossier Boompjeskade zijn nauwelijks gehoord. Waarom zijn wij in het verdachtenbankje gestopt? Waarom wordt dit ene dossier geprojecteerd op een hele afdeling door de jaren heen? Met een eigen uitgebreide rapportage hebben we achterhaald wat er fout is gegaan maar is ook vastgesteld dat er geen sprake was van integriteitsschending, dus geen fraude.''
"Maar dan roept de wethouder Vastgoed dat de onderste steen boven moet en er koppen moeten rollen. De ondernemers lijken minder in beeld dan ambtenaren. Er wordt bewust gekozen voor een recherchebureau. Er wordt een zoektocht naar schuldigen ingezet onder ambtenaren. Als Rotterdam de oorzaak had willen achterhalen, dan had het een vastgoedbureau ingeschakeld moeten worden."
"Dat had ik verwacht van een goed werkgever. Het dossier Boompjeskade zie ik nog steeds als een incident. Onterecht overschaduwt al het harde werken en wat de club in jaren heeft gepresteerd. Gezinnen zijn onder druk komen staan en carrières geschaad. Ik heb vertrouwen in u als enquête-commissie en in uw conclusies. Ik wens de stad en de afdeling Vastgoed een mooie toekomst."

12:00
Commissie: In 2012 bereidt de Afdeling Incasso een vordering voor vanwege huurachterstand en die wordt tegengehouden.Wist u daarvan?
Brugts: dat kan ik me niet herinneren.
Commissie: Had u op de hoogte moeten zijn?
Brugts: De asset manager is verantwoordelijk om dit te regelen. Achteraf gezien was het handige geweest om te escaleren.
Commissie: we zijn in dit dossier op zoek naar de verschillende verantwoordelijkheden, wat dit de verantwoordelijkheid van asset manager?
Brugts: Die was verantwoordelijk. Hij kon dit soort trajecten zelfstandig stoppen.
Commissie: Werd het wel besproken? Het betalen van huur is toch de core business. Ik kan me niet voorstellen dat u als hoofd daar dan niet op stuurt?
Brugts: Het is de core business van de asset manager. Als u weet hoeveel contracten er zijn, Ik ben daar niet de hele dag mee bezig.
11:55
De commissie vraagt wanneer Julia Brugts voor het eerst hoort van problemen bij het pand Waterfront.
Brugts: In de zomer van 2015 kwam het eerste signaal. Een medewerker meldde een raar verschil bij pand Boompjeskade en vroeg of die verder kon onderzoeken. Dat is ingebracht bij het managementsteam Vastgoed. Eind 2015 is het rapport naar de directie gegaan en politieke bestuur.
Commissie: Heeft u niet eerder een signaal gehad?
Brugts: Ik heb niet eerder een signaal nee.
Commissie: Wij hebben uit 2012 een notitie Huurachterstand Boompjeskade Kunt u zich dat herinneren?
Brugts: Ik weet niet of die notitie mij bereikt heeft. Ik kan me die specifieke notitie niet herinneren. Er was een werkgroep onder leiding van directeur Petra Verspui die zich bezighield met huurachterstanden. Ik denk dat die notitie daar zeker is besproken.
Commissie: U reageert vrij uitgebreid op de mail en u herinnert zich dat niet?
Brugts: Nee ik kan me het niet herinneren
Commissie laat Brugts de notitie lezen. Brugts leest de mail terug en herkent zich erin.
Commissie: Als wij vragen of er eerder problemen zijn gesignaleerd, dan is dit wel een.
Brugts: Dat kan ik me vanuit uw perspectief voorstellen. Het gaat hier om een probleem met een huurder en een brouwer en ik geef een uiteenzetting hoe hiermee om te gaan. Ik had de mail niet op mijn netvlies maar herken hem nu wel.
Commissie: De huurder had toen ook al een huurachterstand, maar dat vond u business as usual?
Brugts: Er kwamen vaker problemen voorbij waar asset managers zoeken naar oplossingen en hier gaat het om een brouwer.
11:50
Commissie: Had u geen kennis van de inhoud of ook geen kennis dat die check gedaan was?
Brugts:Geen kennis van de inhoud en ook geen kennis dat die gedaan was.
Commissie: Was niet duidelijk dat zo’’n check gedaan werd voorafgaande aan een huurcontract?
Brugts: Ik heb mondeling te horen gekregen dat er een huurder was en dat er een kredietwaardigheidscheck liep. Op het moment dat het huurcontract bij mij ligt, check ik niet alle onderliggende stukken. Dat is de verantwoordelijkheid van de asset manager. Het was in die tijd niet standaard dat zo’n check wordt gedaan.
Commissie: Waar let u wel op bij het onderteken en van een contract?
Brugts: Of het kostendekkend was qua huurbedrag, en in dit geval ook of het paste bij de functie in de stad, en wat de dienst kunst & cultuur wilde.
Hoe kijkt u nu terug op het vertrouwen dat u aan uw medewerkers heeft gegeven?
Brugts: Dat vind ik lastig. De asset manager is een senior, eentje die al langer bij het OBR functioneerde. Ik zou het vandaag de dag professioneler doen.

11:45

Commissie zoomt in op dossier Boompjeskade. In 2010 heeft u het huurcontract ondertekend. Was u bekend met het negatief advies om niet met Kan in zee te gaan?
Brugts: Op het moment van ondertekening was ik daar niet mee bekend
Commissie: Wanneer wel?
Pas in juli 2016 kreeg ik een uitdraai daarvan van een collega en dat heb ik dat doorgegeven aan het onderzoeksteam van SBV Forensics.
10:50
Tijdens het verhoor gaat het over de periode 2013-2014. De Commissie wil weten waar welke informatie bekend was. Verschillende ambtenaren stellen dat informatie niet op orde was, maar uit onderzoek van enquêtecommissie blijkt dat de informatie er wel degelijk beschikbaar was. De commissie wil weten waar het misgaat.
Brugts: Ik kan niet uitsluiten dat de informatie er was, maar op detailniveau ontbrak het aan informatie en het was moeilijk te vinden.
Commissie: U heeft wel doorgevraagd naar informatie?
Brugts: Ook al weet je niet alles, lever me wel alle informatie. Daar sprak ik teamleiders op aan. Het is een moeizame periode geweest om te beschikken over sturingsinformatie.
Commissie: In 2013 wordt geconcludeerd dat op de meest cruciale onderdelen adequate informatie voor handen is. Reageert u daar eens op?
Brugts: Daar heb ik geen commentaar op. Gegevens zijn niet altijd informatie om een analyse te maken en daadwerkelijk te kunnen sturen.
Commissie: U zegt enerzijds dat u uw werk niet goed kon doen omdat belangrijke sturingsinformatie ontbrak. Tegelijkertijd wordt gezegd dat de bedrijfsvoering op orde is. Dat begrijpen we niet. Hoe ziet u dat?
Brugts: Ook in bedrijfsvoering moesten er nog een aantal zaken worden verbeterd. Ik focuste me vooral op de kostendekkendheid van de vastgoed-portefeuille. Dat was een enorme klus en daar ging 60-70% van mijn tijd in zitten.
10:25
Eind 2013 verschijnt er een rapport van directeur Vastgoed, Petra Verspui. Daarin staat dat de boel op orde is. De commissie vraagt Julie Brugts daarop te reageren.
Brugts: Er zijn grote stappen gezet maar nog niet tot in de haarvaten. Ik weet niet exact of dat voor 100% geldt. Er is een verbeterslag gemaakt zeker op debiteurenbeheer en incasso. Ik vond dat er een realistisch beeld van de organisatie werd neergezet en ook dat er nog heel veel moet gebeuren. Het rapport was als een thermometer van de stand van zaken.
Commissiestelt de vraag scherper: Waren alle objecten op orde?
Brugts: Nee niet alles was op orde.
10:00
In 2008 is Julia Brugts bij de afdeling Vastgoed. In die tijd wil de gemeente Rotterdam al haar vastgoed onderbrengen bij één centrale-vastgoed-organisatie. Rotterdam heeft ongeveer 3000 panden in het bezit die versnipperd bij verschillende afdelingen zijn ondergebracht. Brugts is betrokken bij het centraliseren van het gemeentelijk vastgoed.
Commissie: Kunt u een beeld geven hoeveel vastgoed-dossiers gebreken laten zien?
Brugts: Over de hele linie waren er geen vastgoed-dossiers. De omvang bij de start was 3000 objecten met per object veel verschillende contracten. In totaal waren er wel 4000 contracten. Dan ben je wel een paar jaar bezig om de boel op orde te krijgen.
Commissie: Was er geen dossier op orde?
Brugts: Het verschilde per dossier en per dienst. Ik durf te beweren dat in ieder dossier wel iets ontbrak.