POLITIEK

Naar de stembus voor een gloednieuwe gemeente: dit valt er te kiezen in Voorne aan Zee

Voorne aan Zee is een fusie van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne
Voorne aan Zee is een fusie van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne © archief
Hoe houden we Voorne-Putten goed bereikbaar? Moet de metro vanuit Spijkenisse verder doorgetrokken worden? Of moet er een bredere N57 komen? Doet de gemeente wel genoeg voor eigen inwoners die een woning zoeken en waar staan de partijen als het gaat om de energietransitie? Inwoners van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne stemmen woensdag wat later dan andere gemeenten voor de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente Voorne aan Zee. In aanloop daarnaartoe gingen de lijsttrekkers van de tien deelnemende partijen met elkaar in debat.
Het lijsttrekkersdebat, in samenwerking met LINQ Media, is hieronder terug te kijken:
Kijk terug: wat kunnen inwoners nieuwe gemeente Voorne aan Zee deze week kiezen?
De partijen (in willekeurige volgorde) in het kort:

Inwonersbelang Voorne (IBV)

Er moet gebouwd worden voor alle woningzoekende doelgroepen, vindt Inwonersbelang Voorne. Inwoners, jong en oud, moeten in de gemeente kunnen blijven wonen als ze een volgende stap maken op de ‘woonladder’. Daarom ziet IBV graag dat bij sociale woningen eigen inwoners waar mogelijk voorrang krijgen. Ook is goede huisvesting voor arbeidsmigranten nodig, vindt de partij. Ook dat zorgt ervoor dat er meer huizen beschikbaar blijven voor eigen inwoners.
Als het gaat over duurzaamheid wil Inwonersbelang Voorne vooral in te zetten op isolatie, zuiniger energieverbruik en zonnepanelen op gebouwen. Het moet wel betaalbaar en haalbaar zijn. Behoud van ruimte en open landschap vindt de partij belangrijk. De lichamelijke en geestelijke gezondheid van inwoners mag niet negatief worden beïnvloed door windmolens.
Al jaren staat een betere bereikbaarheid van Voorne-Putten hoog op de agenda. IBV ziet graag dat de N57 verbreed wordt en er iets gedaan wordt om de ontsluiting van het eiland te verbeteren. Er moet ook met ondernemers en maatschappelijke organisaties worden gesproken over oplossingen om de verkeersdruk te verlichten.

Belang van Nederland (BvN)

Ook Belang van Nederland vindt het belangrijk dat er bij het toekennen van een woning eerst naar de eigen inwoners gekeken wordt. De partij wil niet dat statushouders voorrang krijgen. Er moeten volgens BvN ook echt meer woningen gebouwd worden. Om dat voor elkaar te krijgen, moet het huidige stikstofbeleid van tafel, vindt BvN. Ook het bouwen moet alleen gebeuren voor de eigen inwoners.
Belang van Nederland is ook geen voorstander van windmolens en zonneparken. Zonnepanelen op daken vindt de partij prima. Dan produceer je lokaal, je consumeert lokaal en de elektrische infrastructuur hoeft niet te worden aangepast. Bovendien wordt er dan geen kostbare landbouwgrond opgeofferd.
Een goede bereikbaarheid van Voorne aan Zee is wel iets waar aan gewerkt moet worden volgens BvN, maar het doortrekken van de metroverbinding vindt de partij geen goed idee. Het verbreden van de N57 wordt wel gezien als noodzakelijk.
De sluis bij de haven van Hellevoetsluis in 2021
De sluis bij de haven van Hellevoetsluis in 2021 © Rijnmond

VVD

De VVD wil het bouwtempo verhogen tot 1000 nieuwe woningen per jaar, verdeeld over de kernen. Er moet daarbij een groter aanbod komen van woningen voor starters, jonge gezinnen en senioren. De partij wil graag bouwen, vooral voor mensen met een historische of economische binding en voorrang geven aan mensen die een woning achterlaten.
Wij blijven voorstander voor extra rijstroken op de N57, laat de VVD weten. Ook wil de partij fly-overs en een aanpassing van de aansluiting van de N57 op de A15. Het openbaar vervoer moet tegelijkertijd ook beter. En de VVD wil graag dat de ‘borrel-bus’ ook op vrijdag gaat rijden en meer haltes aandoet.
Als het aan de VVD ligt, komen er geen zonnevelden in natuur- en recreatiegebieden, maar ook zo min mogelijk op landbouwgrond. Het plaatsen van zonnepanelen op daken wil de partij wel stimuleren. Nieuwe windturbines heeft de partij graag op zee en niet op land.

Forum voor Democratie (FvD)

Het liefst draait Forum voor Democratie de fusie van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne op de eerste dag al terug. Als dat niet kan, dan wil de partij er vooral voor zorgen dat de voormalige gemeenten en verschillende woonkernen hun eigenheid behouden. De macht moet daarbij weer meer bij de burgers komen te liggen, vindt Forum. Daarom wordt gepleit voor bindende referenda en een gekozen burgemeester.
Forum voor Democratie is tegen de bouw van windturbines en het aanleggen van zonneparken. Ze verpesten volgens de partij het uitzicht en het landschap. Forum is ook tegen de wens om heel Nederland van het gas af te krijgen en doet niet mee aan ‘de klimaatgekte’.
Als het over wonen gaat, dan vindt Forum voor Democratie dat er meer betaalbare huizen gebouwd moeten worden. Daarbij wil de partij een maximum van 30 procent sociale huur aanhouden. Lokale inwoners moeten voorrang hebben op een sociale huur- of koopwoning, vindt Forum. Er moet geen voorrang gegeven worden aan statushouders en FvD wil ook af van de asielboot in Hellevoetsluis.

Vrij Voorne

De doorstroming op de woningmarkt stagneert omdat ouderen niet meer gehuisvest kunnen worden in verzorgingshuizen, denkt Vrij Voorne. De partij wil kijken naar alternatieve woonvormen zoals zogenoemde Knarrenhoven, Kangeroewoningen en naar het realiseren van levensduur bestendige woningen. Ook moet er meer gekeken worden naar Tiny Houses en containerwoningen.
Vrij Voorne houdt sowieso wel van out of the box denken. De partij stelt voor om drones in te zetten voor pakketbezorging, om zo de busjes van de weg te krijgen. Er wordt veel hinder ervaren van vrachtverkeer in onze centra. Autoluwe stads- en dorpscentra zouden een oplossing kunnen zijn.
Op klimaatgebied vindt Vrij Voorne dat er druk uitgeoefend moet worden op de wooncorporaties om met name sociale huurwoningen met prioriteit te verduurzamen. Deze woningen dienen met voorrang te worden geïsoleerd zonder dat dit leidt tot hogere huurkosten voor de bewoners met een minimum inkomen. Vrij Voorne vindt het onwenselijk dat het landschap en de leefomgeving vergaand worden belast met windmolens en zonneparken.

Partij Voorne aan Zee

Eigen inwoners mogen bij de toewijzing van woningen niet worden verdrongen door mensen van buiten het dorp, vindt de partij Voorne aan Zee. Mensen die in het dorp wonen, gewoond hebben of er maatschappelijk of economisch gebonden zijn, moeten zoveel mogelijk de voorkeur krijgen. Er moeten meer sociale huur- en koopwoningen gebouwd worden. Huurprijzen mogen van de partij dan niet hoger zijn dan 500-600 euro per maand. En Partij Voorne aan Zee wil ook dat er meer gekeken wordt naar bijvoorbeeld flexwoningen.
Qua bereikbaarheid ziet de partij Voorne aan Zee graag dat het ov-netwerk wordt uitgebreid. Door de busdienst naar Schiedam terug te brengen komt er een betere aansluiting naar Rotterdam. Verder wil de partij meer carpool- of parkeerplaatsen buiten de kernen en meer voorzieningen voor het opladen van elektrische auto’s en het kunnen aanbieden van deelauto’s.
Voorne aan Zee ziet liever niet meer windmolens verschijnen in de omgeving en pleit voor zonnepanelen op de daken.
Luchtfoto van Brielse vesting met Sint-Catharijnekerk
Luchtfoto van Brielse vesting met Sint-Catharijnekerk © Graaffw op Wikipedia

CDA

Op de woningmarkt is er op alle vlakken aandacht nodig: voor ouderen zodat ze kunnen doorstromen naar een passende (huur)woning. Voor starters om op zichzelf te kunnen wonen en voor gezinnen om makkelijker groter te gaan wonen. Het CDA ziet een oplossing in bouwen, regeldruk verminderen voor nieuwe woonvormen en het zoeken naar een oplossing voor leegstaande (boeren)bedrijven.
Internationaal en nationaal zijn afspraken gemaakt om de uitstoot van stikstof en CO2 te verminderen. Daar wil het CDA zich aan houden. Innovatieve ideeën moeten de ruimte krijgen, mits ze in samenspraak gaan met de inwoners.
Het CDA wil een sneldienst naar Schiedam, waardoor de reistijd met het openbaar vervoer wordt verkort met 20 minuten. Dat is vooral voor studenten een enorme tijdswinst. De partij spreekt zich in het verkiezingsprogramma verder niet uit over de N57 of het doortrekken van de metro. Er is wel aandacht voor fietsers en wandelaars. In Hellevoetsluis moet er bijvoorbeeld een extra doorgang naast de Brielse Poort komen voor wandelaars en fietsers

ONS Brielle

Zoals de naam van de partij wil ONS Brielle zich sterk gaan maken binnen de nieuwe fusiegemeente voor bewoners van de voormalige gemeente Brielle en de Brielse ondernemers. De slogan ‘Laat Brielle niet verzuipen in Voorne aan Zee’ geeft wel aan dat ze niet willen dat de belangen van de vestingstad en de dorpen Vierpolders en Zwartewaal in een grotere gemeente worden ondergesneeuwd.
ONS Brielle wil dat er gebouwd gaat worden voor elk type bewoner, maar is geen voorstander van bouwen, bouwen, bouwen. Dat zou ten koste gaan van het open landschap op Voorne. De partij wil onderzoeken of via het Woonbedrijf een voorrangsregeling voor eigen inwoners van de gemeente mogelijk is. Daarbij vindt ONS wel dat er voor arbeidsmigranten en statushouders alternatieve woonvormen moeten komen.
Anders dan veel andere partijen is ONS Brielle geen voorstander van het verbreden van de N57. De partij ziet dit niet als oplossing voor de verkeersdrukte. De metro doortrekken hoeft van deze partij ook niet. We willen geen Spijkenisse worden, is het standpunt.
Voorne aan Zee is de fusiegemeente van Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis.
Voorne aan Zee is de fusiegemeente van Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis. © Gemeente Voorne aan Zee

GroenLinks/PvdA

Groenlinks/PvdA ziet het terugdringen van de klimaatcrisis en het opvangen van de gevolgen ervan als de allergrootste opgave voor de komende raadsperioden. De partij wil daarom een koers bepalen voor de lange termijn en met scherpe doelen: in 2030 60 procent vermindering van de CO2-uitstoot, in 2040 energieneutraal zijn. Het idee is om snel in te spelen op de razendsnelle technische ontwikkelingen. Dit zou ook de werkgelegenheid een boost kunnen geven.
De fiets krijgt de hoofdrol als vervoersmiddel in Voorne aan Zee, als het aan GroenLinks/PvdA ligt. Iedere inwoner moet overal op de fiets kunnen komen en aansluiting op goed openbaar vervoer is noodzakelijk. Ook wil de partij kijken naar de mogelijkheden voor vervoer over water, een metro-, trein- of lightrailverbinding en het stimuleren van elektrische auto’s en deelauto’s. Het verbreden van de N57 wordt gezien als een belangrijke stap vanwege de veiligheid op Voorne, zeker als er in de toekomst meer woningen bij komen.
Bij alle bouwprojecten wordt als het aan Groenlinks/PvdA ligt minimaal ingezet op eenderde sociale woningbouw en eenderde onderkant van de vrije sector (huur tussen 700 en 1000 euro per maand). Iedereen verdient een passende en kwalitatief goede woning. Dat geldt ook voor iedereen die hier tijdelijk is, dus ook voor statushouders en arbeidsmigranten, vindt de partij.

D66

D66 wil het tekort aan betaalbare woningen aanpakken door met het Gemeentelijk Woonbedrijf groene en duurzame wijken te ontwikkelen. Wijken met een goede mix van woningen voor jong en oud. De partij wil huizen versneld isoleren en van het gas af halen. Met extra aandacht voor de sociale woningbouw.
Voorne is een groengebied, omgeven door water. D66 Voorne is sterk voorstander van verder onderzoek naar de mogelijkheden van efficiënt en snel openbaar vervoer over het water. De partij wil dat fietsroutes verder worden uitgewerkt. De Maasdeltatunnel (Blankenburgtunnel was de werknaam) en de verbreding van de N57 zijn volgens D66 grote stappen voorwaarts als het gaat om het verbeteren van de bereikbaarheid van Voorne.
Klimaat en natuur komen veel terug in het verkiezingsprogramma van D66. De partij wil bedrijven en inwoners stimuleren om zoveel mogelijk hun dak te voorzien van zonnepanelen. Voor windturbines zijn drie locaties met ieder twee windturbines voor windenergie aangegeven. Daarnaast wordt er ruimte gezocht voor het opwekking van zonne-energie. Gedacht wordt aan de ruimte op de waterbassins en op lastig te beheren percelen tussen de kassen.