nieuws

Onderwijsinspectie: Kwaliteit onderwijs Avicenna College onvoldoende

De kwaliteit van het onderwijs op het Avicenna College in Rotterdam-Zuid is op alle niveaus onvoldoende. Veel docenten hebben geen bevoegdheid en de focus heeft de afgelopen tijd te veel gelegen op een langslepend conflict binnen de school in plaats van op de kwaliteit van het onderwijs. Dat stelt de onderwijsinspectie na onderzoek naar de Islamitische middelbare school. De havo-afdeling ontloopt zelfs ternauwernood het predikaat 'zeer zwak'
De onderwijsinspectie noemt de situatie op het Avicenna College 'buitengewoon zorgelijk' en zegt dat de kwaliteit van het onderwijs ernstig heeft geleden onder die machtsstrijd. "Leerlingen zijn de dupe. Hun leerontwikkeling is geschaad en hun veiligheid was niet gegarandeerd."
Zo heeft de school onvoldoende zicht op de ontwikkeling van leerlingen en wordt te weinig aandacht besteed aan het bestrijden van achterstanden. Dat tekort aan aandacht geldt vooral de achterstandsbestrijding op het gebied van beheersing van de Nederlandse taal.

Al lang onrustig

Op het Avicienna, dat in 2014 werd opgericht na het omvallen van Ibn Galdoun, is het al lang onrustig door een hoog oplopend conflict tussen docenten en het bestuur. Zo hoog zelfs, dat docenten zich massaal ziek meldden en lessen uitvielen. Uiteindelijk greep minister Arie Slob in, onder meer door de interim-directeur de laan uit te sturen. Dit leidde tot een kleine opleving, maar half september vielen opnieuw op het laatste moment veel lessen uit.
Lees meer: Een derde van personeel Islamitische Avicenna college meldt zich ziek
Veel bezorgde ouders overwogen daarop hun kinderen van school te halen. Zij stelden de school een ultimatum en opnieuw greep het Ministerie van Onderwijs in. Daarop keerden de ziek gemelde leraren terug.
Lees meer: Opluchting op Avicenna College: 'Deur geopend naar rust, herstel en veiligheid'
De school stond al onder verscherpt toezicht. Dat is nu geïntensiveerd. De kwaliteit van het onderwijs is onvoldoende, maar desondanks presteerden leerlingen van onder meer de havo wél voldoende. Daarbij speelt wel mee dat door het coronavirus geen eindexamens werden afgenomen.

Te veel focus op functies in plaats van onderwijs

Volgens de inspectie lag de aandacht op de school te veel op de vraag wie welke functie binnen de school moest uitoefenen en werd te weinig gefocust op het verbeteren van het onderwijsproces.
De inspectie zegt dat de veiligheid van leerlingen momenteel in het geding is, omdat zij betrokken zijn bij de conflicten binnen de school en onder druk zijn gezet. De massale lesuitval door de afwezigheid van tientallen docenten heeft er bovendien toe geleid dat een handvol leraren de verantwoordelijkheid hadden over bijna duizend leerlingen.

'Fundamentele tekortkomingen'

Lang niet alle docenten blijken bovendien te beschikken over een bekwaamheidsdossier. Daarnaast waren veel dossiers onvolledig of voldoen medewerkers niet aan de bekwaamheidseisen. Dat geldt bijvoorbeeld voor meer dan vijftig procent van de leraren die les geven in de bovenbouw havo/vwo. Onduidelijk is of de school zich heeft gehouden aan de wettelijk verplichte onderwijstijd.
De inspectie spreekt van 'fundamentele tekortkomingen' en houdt de school de komende tijd nauwlettend in de gaten. Zo komt er een toezichtsplan, voortgangsgesprekken en wordt in het najaar van 2021 een herstelonderzoek uitgevoerd. "Als blijkt dat bepaalde tekortkomingen structureel niet weggewerkt worden, kunnen bekostigingssancties getroffen worden", laat een woordvoerder van de onderwijsinspectie weten.

Reactie Avicenna College

Het Avicenna College zelf zegt zich in de hoofdlijn te kunnen vinden in dit rapport. "Wij realiseren dat de bevindingen van de inspectie over de hele linie zeer ernstig zijn", is hun reactie in het rapport.
De school moet van de inspectie onder meer de bevoegdheid van de docenten herstellen en ervoor zorgen dat alle Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG's) van docenten niet ouder zijn dan zes maanden. Ook moet de school een ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen bewerkstelligen.
Het bestuur van de school zegt aan de slag te gaan met de herstelopdrachten die de inspectie heeft opgedragen. Marcel van der Knaap werd vorige maand als interimbestuurder aangesteld van de school. Hij heeft er vertrouwen in dat de school uit het slop kan worden gehaald, "al heeft hij in zijn jarenlange onderwijservaring nog nooit zó’n pittig inspectierapport voor zijn neus gekregen", schrijft het AD.