nieuws

Odfjell blijft onder verscherpt toezicht

ROTTERDAM - Tankopslagbedrijf Odfjell in de Rotterdamse Botlek blijft onder verscherpt toezicht van de gezamenlijke inspectiediensten. Tijdens een grootschalige controle in oktober vorig jaar is namelijk gebleken dat Odfjell het onderhoud van leidingen onvoldoende kan aantonen. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport dat donderdag openbaar is geworden.
Milieudienst DCMR heeft aangekondigd een dwangsom op te willen gaan leggen voor de gebreken aan de leidingen. Daarnaast heeft de DCMR een gespecialiseerd bureau ingehuurd dat de staat van de leidingen gaat controleren. Dit gebeurt op korte termijn. Mochten de leidingen niet in orde zijn, dan wordt er direct tegen het bedrijf opgetreden. De 2800 verschillende leidingen zijn soms 30 tot 50 jaar oud.
Vorige controle
Bij een vorige grootschalige controle door de verschillende inspectiediensten in maart vorig jaar bleek dat van een groot aantal opslagtanks bekend was of ze in de afgelopen 30 jaar waren geïnspecteerd. Ook waren er talloze overtredingen van de vergunningen. Dit leidde eind juli vorig jaar uiteindelijk tot het stil leggen van de gehele terminal. Inmiddels mogen slechts 75 van de 283 tanks weer worden gebruikt.
Overtredingen
Bij de laatste controle in oktober vorig jaar zijn wederom verschillende overtredingen geconstateerd. Behalve de achterstand bij de inspectie van de verschillende leidingen op de tankterminal, blijkt ook dat de constructie van twee pijpenbruggen niet brandwerend zijn. Hierdoor kunnen ze tijdens een brand instorten. Ook zijn op verschillende plaatsen de tankdijken lek, waardoor brandende vloeistoffen naar een ander deel van de terminal kunnen stromen. Verder heeft Odfjell geen procedure voor wanneer overvulalarmen van tanks in werking treden.
Blusleidingen niet in orde
Het was voor de inspectiediensten niet mogelijk de koel- en blussystemen daadwerkelijk te testen, omdat er hierdoor schade zou ontstaan aan de installaties. Het bedrijf heeft de leidingen wel laten testen door een gespecialiseerd bedrijf, dat concludeerde dat de leidingen in orde zouden zijn. De controle was niet bij de inspectiediensten gemeld. Deze willen die een volgende keer graag zelf bijwonen.
Opmerkelijk
In het onderzoeksrapport van de inspectiediensten staat een aantal opmerkelijke zaken. Zo werden alarmen in de controlekamer zacht of uitgezet, omdat deze telefoongesprekken van het personeel zouden verstoren. Lekken in leidingen bij steigers zijn gerepareerd met klembanden. Vervolgens werd dit niet geregistreerd en werd er geen plan gemaakt voor daadwerkelijke vervanging van de leidingen.
Her en der op de terminal zijn bij aanrijdbeveiligingen schades door aanrijdingen van te hoge voertuigen. Omdat er geen nacontroles hebben plaatsgevonden, is niet bekend of deze beveiligingen de achterliggende constructie nog steeds beveiligen. Ook stonden er vaten met gevaarlijke stoffen als fosforzuur, styreen en andere brandbare stoffen opgeslagen. Er zaten echter geen etiketten op waarop de inhoud stond vermeld.
Odfjell Maritiem
De staat van Odfjell Maritiem, een terrein aan de andere kant van de Oude Maasweg, bleek dermate dramatisch dat het Odfjell zelf besloot dit gedeelte van het bedrijf daags na de inspectie direct buiten werking te stellen. Hier bleken bij blusleidingen stukken leiding te ontbreken en kon niet worden aangetoond dat ze klaar zijn voor gebruik. Ook zou een deel van de leidingen niet tegen bevriezen beschermd zijn. Van veel zaken is niet bekend of ze zijn afgekoppeld of niet. Volgens het management zouden de achterstanden komen door de grote inspanningen op de tankterminal, maar volgens de inspecteurs komen deze meer door het gebrek aan aandacht dat Odfjell Maritiem in de afgelopen jaren van het management heeft gekregen.
Nog heel veel werk
In algemene zin stellen de inspectiediensten dat er wel overtredingen zijn geconstateerd, maar dat deze niet van dien aard zijn dat direct ingrijpen door de betrokken overheden noodzakelijk is geweest, met uitzondering van de werkzaamheden bij Odfjell Maritiem.
“Odfjell heeft daar zelf direct na de geconstateerde overtredingen de werkzaamheden gestaakt en ook niet meer hervat. Odfjell bevindt zich in een proces dat uiteindelijk moet leiden tot een terminal die volledig voldoet aan de veiligheids en milieu-eisen. Op dit moment is het bedrijf nog niet zover en beperkt het zijn activiteiten tot die onderdelen waar de veiligheid geborgd is. Het inhalen van de achterstanden door Odfjell in inspectie en onderhoud zal nog geruime tijd vergen. In de tussentijd zijn slechts activiteiten mogelijk op die onderdelen die wel op orde zijn.”
Reorganisatie
Door alle problemen en het stilleggen van de terminal, liepen klanten weg bij Odfjell en moet er gereorganiseerd worden. Na maanden van overleg, stelde Odfjell eenzijdig een sociaal plan vast. Een rechtszaak bij de Ondernemingskamer leidde ertoe dat er opnieuw gepraat moest worden. De vakbonden zijn inmiddels akkoord met een nieuw sociaal plan. Donderdagmiddag stuurde Odfjell een persverklaring waarin wordt gesteld dat ook de ondernemingsraad en de directie van Odfjell na bemiddeling weer normaal met elkaar in gesprek zijn. De werknemers van Odfjell worden in de komende tijd persoonlijk geïnformeerd over de volgende stappen.