Sinds 1 januari 2015 heeft Rijnmond de ANBI-status. Deze afkorting staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en dit levert belastingvoordelen op voor onze donateurs.

Binnen de daarvoor geldende regels kan een donateur giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Meer informatie over een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) kunt u vinden op de site van de Belastingdienst.

Naam van de instelling

Stichting Regionale Omroep Rotterdam-Rijnmond en Omgeving (ook handelend onder Rijnmond, Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl).

Kamer van Koophandel-nummer

41125236

RSIN of Fiscaal nummer

NL0056.30.186.B01

Postadres

Postbus 1515
3000 BM Rotterdam
Telefoon: 010-707 5 707
E-mail: info@rijnmond.nl
Website: Rijnmond.nl/ANBI

ANBI rapport 2020

Download hier het ANBI rapport

Hoofdlijnen beleidsplan

Mediawet

Volgens artikel 2.1 van de Mediawet bestaat de publieke mediaopdracht op regionaal niveau uit het op dat niveau verzorgen van publieke mediadiensten door het aanbieden van media-aanbod op het terrein van informatie, cultuur, educatie en verstrooiing, via alle beschikbare aanbodkanalen.

De publieke mediadiensten moeten daarbij voldoen aan democratische, sociale en culturele behoeften van de Nederlandse regionale samenleving waarbij het aan te bieden media-aanbod aan belangrijke voorwaarden moet voldoen.

Het media-aanbod van de publieke omroep is zodanig dat het: evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand is en zich tevens kenmerkt door een grote verscheidenheid naar vorm en inhoud;

 • op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving geeft en de pluriformiteit van onder de bevolking levende overtuigingen, opvattingen en interesses op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied weerspiegelt;
 • gericht is op en een relevant bereik heeft onder zowel een breed en algemeen publiek, als bevolkings- en leeftijdsgroepen van verschillende omvang en samenstelling met in het bijzonder aandacht voor kleine doelgroepen;
 • onafhankelijk is van commerciële invloeden en, behoudens het bepaalde bij of krachtens de wet, van overheidsinvloeden;
 • voldoet aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen; en voor iedereen toegankelijk is.

Andere voorwaarden zijn dat het programma-aanbod van de algemene programmakanalen van de regionale publieke mediadiensten via omroepzenders verspreid wordt naar alle huishoudens in het verzorgingsgebied waarvoor de programma’s zijn bestemd.

Bij de uitvoering van de publieke mediaopdracht volgen en stimuleren de publieke media-instellingen technologische ontwikkelingen en benutten de mogelijkheden om media-aanbod aan het publiek aan te bieden via nieuwe media- en verspreidingstechnieken.

Onze Visie

Het medialandschap verandert in rap tempo:

 • Het publiek gebruikt steeds meer media op meer verschillende (digitale) kanalen; primair via de eigen permanent online verbonden mobiele telefoon.
 • Door toetreding van meer (inter)nationale spelers in onze markt, staat onze concurrentiepositie onder druk.
 • Niet wij, maar de consument bepaalt zijn/haar mediaconsumptie. Om 'erbij te zijn' moeten onze programma's / bijdragen aantrekkelijk zijn voor het publiek.

Onze regio verandert:

 • In een 'digitale wereld' vallen grenzen weg en treden grote (buitenlandse) partijen toe tot de Nederlandse markt voor mediaconsumptie. Er is sprake van internationalisering / globalisering.
 • Door invloed van sociale media worden tegenstellingen tussen mensen uitvergroot en beïnvloed. Daarmee is er sprake van polarisering in de samenleving.
 • De mobiliteit neemt mondiaal toe. Daarmee is er sprake van demografische wijzigingen/samenstelling van de bevolking, en daarmee van onze doelgroepen.

Onze Missie

 • Altijd en overal en in contact zijn met onze kijkers, luisteraars, lezers, likers en followers. In hun hoofd. In hun hart. 24/7, 365 dagen per jaar.
 • Daar waar ons publiek ons verwacht. Daar waar ons publiek ons wenst. Daar waar het gebeurt.
 • Cross-mediaal (Radio, TV, en Online). Met relevante content per doelgroep en kanaal.
 • Bereiken en beraken! Met verhalen, reportages en actualiteiten vóór en mét bewoners en partners in de regio. Met specifieke formats.
 • Op het moment dat het hem of haar het beste uitkomt! On- en offline. Live & On demand.
 • Impact maken met onze informatie- & nieuwsvoorziening.
 • De boel in de gaten houden. Verslag doen. Dingen aan de kaak stellen, maar … ook helpen waar dat kan!
 • Kritisch zijn. Met de Rotterdamse slag, met relativeringsvermogen en humor.


Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de medewerkers is geregeld in de cao voor het omroeppersoneel. Voor de bestuurder wordt een beloningsbeleid gevoerd conform de WNT.

Jaarverslagen

Download hier de jaarverslagen van RTV Rijnmond.