Privacyreglement RTV Rijnmond


Binnen RTV Rijnmond wordt gewerkt met persoonsgegevens van klanten (c.q. gebruikers), medewerkers en partners. RTV Rijnmond zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. Bestuur en management spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy.


RTV Rijnmond laat door dit privacyreglement zien dat zij privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie: alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van de organisatie. Dit privacy beleid is in lijn met het algemene beleid van RTV Rijnmond en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving alsmede de wettelijke kaders voor de omgang met gegevens.


De organisatie is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders: Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet. De AVG bouwt voort op de Wbp en leidt onder andere tot versterking en uitbreiding van de privacyrechten met meer verantwoordelijkheden voor organisaties. Het reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die binnen RTV Rijnmond plaatsvinden.

Radio Rijnmond (hierna RTV Rijnmond) is statutair gevestigd te Rotterdam (Nederland) op Lloydstraat 23, 3024EA, en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 41125236.


Artikel 1 | Overzicht uitgangspunten


RTV Rijnmond gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De organisatie hanteert hierbij de volgende uitgangspunten:

 1. Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie: Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

 2. Grondslag en doelbinding: RTV Rijnmond zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

 3. Dataminimalisatie: RTV Rijnmond verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

 4. Bewaartermijn: Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

 5. Integriteit en vertrouwelijkheid: RTV Rijnmond gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de organisatie voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

 6. Delen met derden: In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt RTV Rijnmond afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.

 7. Subsidiariteit: Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen zoveel mogelijk beperkt.

 8. Proportionaliteit: De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het te dienen doel.


Artikel 2 | Begripsbepalingen


Mede gebaseerd op artikel 4 van Algemene Verordening Persoonsgegevens wordt in dit reglement verstaan onder:


AVG

Algemene Verordening Persoonsgegeven (AVG).

Persoonsgegeven

Elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke gegevens, zoals over iemands gezondheid, maar om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld; naam, adres, geboortedatum). Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die gaan over gevoelige onderwerpen, zoals etnische achtergrond, politieke voorkeuren of het Burgerservicenummer (BSN).

Verwerking van persoonsgegeven(s)

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens.

Bestand

Elk samenhangend geheel van persoonsgegevens ongeacht of dit geheel van gegevens bij elkaar of gescheiden van elkaar wordt verzameld dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.

Verantwoordelijke

Degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan.

Verwerker

Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen.

Betrokkene(n)

Degene(n) op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

Een derde

Ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

Ontvanger

Degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.

Privacy Impact Assessment (PIA)

Met een PIA worden de effecten en risico’s van de nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy.

Toestemming van de betrokkene(n)

Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt.

Verstrekken van persoonsgegevens

Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.

Verzamelen van persoonsgegevens

Het verkrijgen van persoonsgegevens.


Artikel 3 | Reikwijdte


 1. Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijke (geautomatiseerde) verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

 2. Dit reglement is van toepassing binnen RTV Rijnmond en heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van klanten/consumenten, medewerkers, vrijwilligers & partners (derden).

 3. Er gelden uitzonderingen voor de verwerkingen van persoonsgegevens indien deze voor uitsluitend journalistieke doeleinden worden toegepast (artikel 43 UAVG).


Artikel 4 | Doel


 1. Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van wettelijke doeleinden alsmede de doeleinden zoals die staan omschreven in de statuten, de jaarplannen en andere plannen van RTV Rijnmond en het voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden.

 2. De doeleinden waarvoor binnen RTV Rijnmond persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt zijn de volgende:

  1. om te communiceren over de RTV Rijnmond website en applicatie en informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten, zoals updates van de RTV Rijnmond websites en applicatie;
  2. om de RTV Rijnmond websites en applicatie aan te passen aan wensen en behoeften van de bezoeker;
  3. ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
  4. het versturen van nieuwsbrieven en/of pushberichten;
  5. om de bezoeker om input te vragen voor de diverse RTV Rijnmond producties;
  6. om de gelegenheid te geven om vragen stellen of opmerkingen te plaatsen bij onderwerpen van RTV Rijnmond;
  7. deelname aan prijsvragen en winacties
  8. voor het sollicitatieproces;
  9. voor de personeelsadministratie.

Artikel 5 | Verantwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid


 1. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens; onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke wordt doorgaans een beheerder belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens.

 2. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens.

 3. De in lid 1 bedoelde verantwoordelijkheid en het in lid 2 bepaalde geldt onverminderd indien de verwerking plaats vindt door een verwerker; dit wordt geregeld in een overeenkomst (of door middel van een andere rechtshandeling) tussen verwerker en verantwoordelijke.

 4. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor schade die, of het nadeel dat, wordt veroorzaakt door het niet nakomen van de voorschriften uit de wet of dit reglement. De verwerker is aansprakelijk voor die schade of dat nadeel, voor zover die/dat is ontstaan door zijn handelen.


Artikel 6 | Rechtmatige verwerking


 1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

 2. Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 3. Persoonsgegevens dienen - gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt – toereikend en ter zake dienend te zijn; er dienen niet meer persoonsgegevens te worden verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is.Artikel 7 | Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:


 1. De betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige, vrijelijk en specifieke toestemming heeft verleend;

 2. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is (bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst met betrokkene) of voor handelingen, op verzoek van betrokkene, die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;

 3. De gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke na te komen;

 4. De gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een vitaal belang van betrokkene;

 5. De gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op een belang van de verantwoordelijke of van een derde, tenzij dat belang strijdig is met het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt en dát belang voorgaat.

 6. De registratie van het Burgerservicenummer vindt alleen dan plaats wanneer daarvoor een wettelijke basis bestaat en/of dat er door verantwoordelijke of verwerker een vorm van zorg aan betrokkene wordt verleend.

 7. Ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de verwerker – en ook de verwerker zelf - verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke, behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen.

 8. De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk voorschrift, of op basis van een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.


Artikel 8 | Verwerking van persoonsgegevens


 1. De verwerking vindt plaats door medewerkers of dienstverleners (conform de verwerkersovereenkomst). Het uitgangspunt is hierbij altijd een goede ondersteuning van de betrokkene.

 2. Het in 8.1 genoemde verwerking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.


Artikel 9 | Bijzondere persoonsgegevens


 1. De verwerking van persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakvereniging of van strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden, behalve in de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt door wie, met welk doel en onder welke voorwaarden dergelijke gegevens wel mogen worden verwerkt (artikelen 17 tot en met 22 van de UAVG).

 2. Het in het vorige lid bedoelde verbod geldt, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 tot en met 22 van UAVG, niet voor zover er sprake is van een uitzondering zoals bedoeld in artikel 23 van de wet.


Artikel 10 | Gegevensverwerving


 1. Gegevens verkregen bij betrokkene. Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de verantwoordelijke de betrokkene vóór het moment van verkrijging mede:

  1. zijn identiteit;
  2. het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene dat doel al kent.
 2. De verantwoordelijke verstrekt de betrokkene nadere informatie voor zover dat - gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij zijn verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt - nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

 3. Bij verkrijging van gegevens buiten de betrokkene om deelt de verantwoordelijke de betrokkene mede:

  1. zijn identiteit;
  2. de aard van de gegevens en het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd. 
 4. Het moment waarop dat moet gebeuren is:

  1.  het moment dat de verantwoordelijke de gegevens vastlegt of;
  2.  als de verantwoordelijke de gegevens uitsluitend verzamelt om deze aan  een  derde te verstrekken: uiterlijk op het moment van eerst verstrekking aan die derde.
    
 5. De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat - gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt - nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

 6. Het onder 10.3 bepaalde is niet van toepassing indien de daar bedoelde mededeling onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de verantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast.

 7. Het onder 10.3 bepaalde is evenmin van toepassing indien de vastlegging of verstrekking bij of krachtens de wet is voorgeschreven. In dat geval dient de verantwoordelijke de betrokkene op diens verzoek te informeren over het wettelijk voorschrift waarop de vastlegging of verstrekking van de hem betreffende gegevens is gebaseerd.


Artikel 11 | Recht op inzage


 1. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op zijn persoon betrekking hebben.

 2. De verantwoordelijke deelt een ieder op diens verzoek zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk mee of persoonsgegevens die hem betreffen worden verwerkt.

 3. Indien het recht op inzage wordt ingewilligd, verstrekt de verantwoordelijke de verzoeker desgewenst - zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek - schriftelijk een volledig overzicht daarvan met informatie over het doel of de doelen van de gegevensverwerking, de gegevens of categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens alsmede de herkomst van de gegevens.

 4. Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de verantwoordelijke aan het verzoek in een andere dan de schriftelijke vorm die aan dat belang is aangepast.

 5. De verantwoordelijke kan weigeren aan een verzoek te voldoen indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met:

  1. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
  2. de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

Artikel 12 | Verstrekking van persoonsgegevens


 1. Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan na toestemming van betrokkene of diens vertegenwoordiger, behoudens een daartoe strekkend wettelijk voorschrift of noodtoestand.

 2. Indien verantwoordelijke zonder toestemming van betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger persoonsgegevens aan derden verstrekt, stelt verantwoordelijk betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarvan onverwijld in kennis, tenzij dit gevaar oplevert voor personen en of zaken.


Artikel 13 | Recht op correctie, aanvulling, verwijdering


 1. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de verantwoordelijke over tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de over de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek van betrokkene bevat de aan te brengen wijzigingen.

 2. De verantwoordelijke deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, motiveert hij dat. Verzoeker heeft in dit verband de mogelijkheid zich te wenden tot de klachtencommissie/het privacy  team van de verantwoordelijke.

 3. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming binnen 14 werkdagen, wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt zo spoedig mogelijk nadien wordt uitgevoerd.


Artikel 14 | Bewaren van gegevens


 1. Persoonsgegevens worden niet langer in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, bewaard noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden bewerkt.

 2. De verantwoordelijke stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven.

 3. De bewaartermijnen voor persoonsgegevens worden conform de huidige wet- en regelgeving nageleefd.

 4. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

 5. Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd.

 6. Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat:

  1. het bewaren van groot belang is voor een ander dan de betrokkene;
  2. het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist is;
  3. daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.
  4. de gegevens zijn toegepast voor uitsluitend journalistieke doeleinden.

 


Artikel 15 | Privacy Risico's

RTV Rijnmond maakt gebruik van Privacy Impact Assessment (PIA's) om de privacyrisico's van een verwerking in kaart te brengen. Op deze manier maakt RTV Rijnmond aantoonbaar dat het verantwoordelijk en conform wet- en regelgeving omgaat met de risico's die haar dienstverlening met zich meebrengt.


Artikel 16 | Klachtenregeling

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij zich richten tot:

 • de verantwoordelijke;

 • het eventueel binnen de organisatie functionerende orgaan voor onafhankelijke klachtenbehandeling of een dergelijk buiten de onderneming functionerend orgaan, waarbij de onderneming zich heeft aangesloten;

 • de rechtbank, in de gevallen als bedoeld in artikel 46 van de wet en

 • de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in het geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke.


Artikel 17 | Wijzigingen inwerkingtreding en afschrift

 1. Wijzigingen in dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke.

 2. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken, nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen.

 3. Dit reglement is bij de verantwoordelijke in te zien. Desgewenst kan tegen kostprijs een afschrift van dit reglement worden verkregen.


Artikel 18 | Onvoorzien

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.

 

4.      Het moment waarop dat moet gebeuren is:
      1.        het moment dat de verantwoordelijke de gegevens vastlegt of;
      2.        als de verantwoordelijke de gegevens uitsluitend verzamelt om deze
         aan  een  derde te verstrekken: uiterlijk op het moment van eerste
         verstrekking aan die derde.