Privacy Statement | RTV Rijnmond


RTV Rijnmond gaat zorgvuldig om met de gegevens van de gebruikers van haar interactieve diensten. Daarbij houdt RTV Rijnmond zich aan de eisen zoals gesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het Privacy Statement geldt voor de website www.rijnmond.nl en de bijbehorende RTV Rijnmond App(licatie). Het Privacy Statement vloeit voort uit het Privacyreglement wat RTV Rijnmond hanteert.

RTV Rijnmond vindt het belangrijk dat de dienstverlening die zij levert betrouwbaar is. Om de continuïteit te waarborgen en om te zorgen dat gebruikers op de hoogte worden gehouden van de diensten van het tv-, radio-, en internetbedrijf verwerken wij (soms tijdelijk) gegevens van gebruikers. Deze gegevens worden normaliter niet verstrekt aan derden. Een voorbeeld van gegevens die RTV Rijnmond verzamelt zijn bezoekersaantallen op de website. Op deze manier kan RTV Rijnmond haar dienstverlening continu verbeteren. Om dit te realiseren maakt RTV Rijnmond gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Ze bevatten geen persoonsgegevens en zijn alleen bedoeld om het gebruik van de site eenvoudiger te maken.

Heeft u bezwaren tegen het feit dat RTV Rijnmond gegevens van u verwerkt? Dan kunt u gebruik maken van uw wettelijke rechten, zoals het recht op bezwaar. Meer informatie over uw rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens en in ons privacyreglement.


Verwerken van persoonsgegevens?

RTV Rijnmond verzamelt en gebruikt alleen persoonsgegevens indien dit wettelijk is toegestaan en de gegevens op een passende technische en organisatorische wijze (kunnen) worden beveiligd. De gegevens zullen worden verwerkt enkel voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. RTV Rijnmond deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene(n). Uitzondering hierop is één van onderstaande situaties:


 1. Noodzakelijk voor onze dienstverlening. Het delen van uw persoonsgegevens is soms nodig voor de dienstverlening van RTV Rijnmond, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken voor RTV Rijnmond uitvoert. Met deze partijen sluiten wij strenge overeenkomsten, om zo de veiligheid van de gegevens te kunnen waarborgen.

 2. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak. Het delen van uw persoonsgegevens is soms (wettelijk) verplicht gesteld. Een voorbeeld hiervan is de informatiedeling bij het opsporen van strafbare feiten.

 3. Toestemming. In sommige gevallen vragen wij u als gebruiker van de diensten van RTV Rijnmond uitdrukkelijk toestemming voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.


Welke persoonsgegevens gebruikt RTV Rijnmond?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die (in)direct herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, telefoonnummer of foto's. Bij RTV Rijnmond hanteren wij zes categorieën van persoonsgegevens, afhankelijk van de dienst die u bij ons gebruikt. De zes categorieën zijn als volgt:


 1. Contactgegevens (zoals naam, telefoonnummer, huisadres, e-mailadres, etc.);

 2. Inbelgegevens (zoals het telefoonnummer,  hoe vaak en wanneer u gebeld heeft);

 3. Ontvangen media (zoals foto's, filmpjes en berichten);

 4. Deelnamegegevens (zoals deelname aan prijsvragen, donaties, veilingen, etc.);

 5. Klikgedrag en cookies (voor herkenning van de browser);

 6. Apparaat gegevens (zoals IP-adres, toesteltype, browser, etc.).


Persoonsgegevens via Sociale Media?

RTV Rijnmond heeft een aantal sociale media-accounts: Facebook, Twitter, Instagram, Flickr en YouTube. Dit doen wij als omroep, omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen kan participeren in de nieuwsvoorziening. RTV Rijnmond gebruikt (geanonimiseerde) statistische gegevens van Facebook om het bereik van RTV Rijnmond te analyseren en het aanbod beter te laten aansluiten bij de vraag. Op deze manier verbeteren wij continu onze dienstverlening.

Contact met, of tips aan, RTV Rijnmond

Door contact op te nemen met, of tips te versturen aan, RTV Rijnmond geeft u RTV Rijnmond toestemming om deze gegevens te verwerken. Omdat Rijnmond een gerechtvaardigd belang heeft bij het communiceren met haar publiek, voor feedback of andere berichten, bieden wij u de gelegenheid om dit te doen via het contactformulier en de contactgegevens op de rijnmond.nl website. U kunt ons ook contacteren of tips versturen via de RTV Rijnmond app(licatie). Dit kan via een contactformulier of via WhatsApp. Indien u contact met, of tips verstuurt aan, RTV Rijnmond verwerkt deze hiervoor enkele van de volgende gegevens:

 • Uw naam

 • Uw telefoonnummer

 • Uw e-mailadres.

 • Ontvangen media (foto’s, filmpjes, WhatsApp en sms).

 

 Bellen met, en media versturen naar, de studio

Door te bellen met, of media in te sturen naar, de RTV Rijnmond studio geeft u RTV Rijnmond toestemming om deze gegevens te verwerken (bijv. Open Microfoon). Als u belt naar de radiostudio kunt u reageren op radioprogramma’s. Tevens kan u foto’s video’s of tekstberichten met ons delen. Hiervoor verwerkt RTV Rijnmond enkele van de volgende gegevens:  

 • Uw naam

 • Uw e-mailadres

 • Uw telefoonnummer

 • Uw inbelgegevens.

 • Ontvangen media (foto’s, filmpjes, WhatsApp en sms).

Acties & promoties van RTV Rijnmond

Door mee te doen aan een winactie of langdurig lopende actie of promotie (zoals bijv. de zonnebloemactie) die via een van de RTV Rijnmond kanalen wordt verspreidt, geeft u RTV Rijnmond toestemming om de door u ingestuurde gegevens te verwerken. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en enkel en alleen gebruikt voor de verschillende acties en promoties die worden aangeboden door RTV Rijnmond en haar partners. Hiervoor verwerkt RTV Rijnmond een/enkele van de volgende gegevens:

 • Uw naam

 • Uw e-mailadres

 • Uw telefoonnummer

 • Uw inbelgegevens.

 • Ontvangen media (foto’s, filmpjes, WhatsApp en sms).

 

Weerfoto

Door een weerfoto in te sturen geeft u RTV Rijnmond toestemming om deze met de naam van de inzender en de locatie van de foto, op televisie te tonen en/of op de Rijnmond Flickr pagina te plaatsen. Flickr heeft haar eigen privacybeleid. Hiervoor verwerkt RTV Rijnmond (een/enkele) van de volgende gegevens:

 • Uw naam

 • Uw e-mailadres

 • Locatie van de foto (plaatsnaam).

 

Het wordt aangeraden om de EXIF gegevens uit foto’s te verwijderen voordat u deze naar weerfoto@rijnmond.nl opstuurt. Hoe u deze gegevens verwijdert vindt u hier.

 

Sollicitaties

Door te reageren op een vacature geeft u RTV Rijnmond toestemming om de door u ingestuurde gegevens te verwerken. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en enkel en alleen gebruikt voor de sollicitatieprocedure binnen RTV Rijnmond. Alleen personen die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure of, die gezien hun functie betrokken zijn bij de procedure, hebben toegang tot uw gegevens. Er zal geen informatie worden verstrekt aan derden, tenzij RTV Rijnmond daartoe op grond van de wet verplicht is. Alle sollicitanten hebben de optie om een verzoek te doen tot inzage, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die tijdens de sollicitatieprocedure aan RTV Rijnmond is verstrekt.

De gegevens van kandidaten die zijn verzameld tijdens de sollicitatieprocedure worden tot uiterlijk 4 weken na de sollicitatieprocedure bewaard. Alleen met toestemming van de kandidaat worden de gegevens voor één jaar bewaard om in de toekomst contact op te kunnen nemen voor eventueel nieuwe of andere beschikbare functies. Indien er geen toestemming wordt verleend worden alle gegevens definitief verwijderd.

 

Klikgedrag en cookies?

Behalve de door u verstrekte gegevens, worden er ook gegevens verzameld over het bezoek aan onze website. Dit doen wij om twee redenen. Ten eerste om onze website zo optimaal mogelijk aan te passen aan de voorkeuren van u als gebruiker, dit doen wij door de toepassing van cookies. Daarnaast monitoren wij door anoniem, strategisch onderzoek de belasting van de website. Voor een volledige toelichting over het gebruik van cookies door RTV Rijnmond verwijzen wij u graag naar het cookieoverzicht en de cookieverklaring.

Actievoorwaarden van toepassing op deelname aan spellen en acties bij RTV Rijnmond:

1.Deelname aan de spellen en acties impliceert dat akkoord wordt gegaan met de actievoorwaarden van RTV Rijnmond.
2.Deelname aan spellen en acties is uitgesloten voor medewerkers van RTV Rijnmond, het Internet- en reclamebureau, bedrijven die de prijzen sponsoren, alsmede de familieleden hiervan.
3.Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze actievoorwaarden.
4.Een prijs die u via RTV Rijnmond wint is persoonsgebonden. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar aan derden, inwisselbaar of uit te keren in geld.
5.In het geval dat aan een huisadres meerdere personen en/of e-mailadressen hangen en als deze adressen één of meer prijzen winnen, wordt er slechts één prijs uitgereikt, namelijk de prijs met de hoogste geldwaarde.
6.Deelnemers die onjuiste of onvolledige persoonsgegevens en/of email opgeven, worden van deelname uitgesloten en mogen de drie daaropvolgende maanden niet meedoen aan RTV Rijnmond spellen.
7.Door deelname geef je toestemming tot de verwerking van de door jou verstrekte persoonsgegevens. Je gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. RTV Rijnmond mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media waaronder begrepen radio, televisie en internet en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
8.Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de prijsvraag of actie oftewel ouder te zijn dan 16 jaar, oftewel de schriftelijke toezegging te hebben van zijn/haar ouder of voogd om deel te mogen nemen. RTV Rijnmond mag een deelnemer vragen een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van de deelnemer te verifiëren.
9.Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of deelnameformulier, worden deze kosten bij de specifieke prijsvraag of actie vermeld.
10.De winnaars worden aangewezen door een onafhankelijk persoon. Er vindt per actie of prijsvraag een trekking van de winnaars plaats, tenzij anders wordt vermeld. Per prijsvraag of actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn en wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden.
11.RTV Rijnmond behoudt zich het recht voor de samenstelling van het prijzenpakket te wijzigen.
12.De winnaars zullen per post, mail of telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. RTV Rijnmond kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden.
13.Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden of - indien dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is- aan de winnaar worden overhandigd.
14.Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
15.De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van RTV Rijnmond, tenzij dit in aanvullende voorwaarden anders wordt vermeld.
16.RTV Rijnmond kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in haar netwerk, hardware of software die resulteren in gegevens die verloren zijn gegaan.
17.RTV Rijnmond behoudt het recht voor om de actie naar eigen goeddunken te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiek bekend worden gemaakt.
18.Alle auteursrechten op de inhoud van de site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan RTV Rijnmond.
19.RTV Rijnmond is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.
20.Winnaars van een prijs kunnen gedurende 3 maanden niet meedoen met spelletjes van RTV Rijnmond.
21.Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door RTV Rijnmond worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

Regels winacties

Bij deelname aan een winactie/spel/evenement van RTV Rijnmond gaat u ermee akkoord dat RTV Rijnmond uw ingestuurde content (tekst, audio, video en/of foto) rechtenvrij mag publiceren in de context van de actie of voor andere promotie- en nieuwsdoeleinden, tenzij u nadrukkelijk aangeeft hier niet aan mee te willen doen. Dat kunt u per e-mail aan ons kenbaar maken.

Daarnaast kunt u alleen foto-, video- en audiomateriaal indienen, waarvan u zelf over de rechten beschikt (dat is bij materiaal dat u zelf hebt gemaakt het geval) en waarvan u dus zeker weet dat de rechten niet bij een derde partij liggen. 

Uw rechten?

Onder de AVG zijn uw rechten als betrokkene aanzienlijk toegenomen. Wij staan achter deze verandering, omdat wij als RTV Rijnmond graag zo transparant mogelijk willen werken. Wilt u gebruik maken van uw rechten dan helpen wij u hierbij. Het verzoek kunt u mailen naar het e-mailadres: privacy@rijnmond.nl. Wij pogen u binnen twee weken antwoord te geven op uw verzoek. Na een maand zal uw verzoek daadwerkelijk zijn verwerkt in de systemen van RTV Rijnmond en zullen eventuele wijzigingen in gegevens zijn doorgevoerd. Wettelijk gezien kunt u gebruik maken van de volgende rechten:


 1. Recht op inzage (Artikel 15). U heeft het recht inzage te vragen in de gegevens die RTV Rijnmond van u verwerkt. In antwoord op een dergelijk verzoek kunnen wij u vertellen waarom wij bepaalde gegevens gebruiken, welke soorten gegevens wij verwerken, of wij de persoonsgegevens doorgeven aan derden en wat de bewaar- en/of archiveringstermijn van de gegevens is. Ook vermelden wij waar wij de gegevens vandaan hebben en (indien nodig) waarom het besluitproces is geautomatiseerd. Daarnaast kunt u, mocht u daar behoefte aan hebben, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 2. Recht op rectificatie en aanvulling (Artikel 16). U heeft het recht om persoonsgegevens aan te vullen of te laten wijzigen. RTV Rijnmond poogt altijd te zorgen voor correcte en volledige persoonsgegevens. Mocht RTV Rijnmond de onjuiste of onvolledige gegevens hebben gedeeld met een derde partij, zal RTV Rijnmond dit aan hen doorgeven.

 3. Recht op vergetelheid (Artikel 17). U heeft het recht om RTV Rijnmond te verzoeken uw gegevens te wissen. Echter dit recht geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht van toepassing:

  (A) RTV Rijnmond is uw gegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.

  (B) U wilt uw uitdrukkelijke toestemming, die u op een eerder tijdstip aan RTV Rijnmond heeft verleend, intrekken.

  (C) U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RTV Rijnmond. Er geldt op basis van Artikel 21 AVG een absoluut recht van bezwaar op direct marketing. Daarnaast is er een relatief recht van bezwaar indien uw belangen zwaarder wegen dan die van de organisatie. De verwerking van persoonsgegevens vindt onrechtmatig plaats, bijvoorbeeld omdat RTV Rijnmond geen wettelijke grondslag heeft voor de verwerking.

  (D) De wettelijk bepaalde bewaartermijn is verlopen. Na deze 'bepaalde' tijd is RTV Rijnmond verplicht uw gegevens te wissen.

  (E) U bent jonger dan 16 jaar oud en de persoonsgegevens zijn direct bij u verzameld, bijvoorbeeld via de website of app van RTV Rijnmond.

 4. Recht op beperking van de verwerking (Artikel 18). U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. Echter dit recht geldt alleen in de volgende situaties:

  (A) De gegevens zijn mogelijk onjuist.

  (B) De verwerking van persoonsgegevens vindt onrechtmatig plaats, bijvoorbeeld omdat RTV Rijnmond geen wettelijke grondslag heeft voor de verwerking.

  (C) RTV Rijnmond heeft uw gegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.

  (D) U maakt bezwaar. Mocht RTV Rijnmond de onjuiste of onvolledige gegevens hebben gedeeld met een derde partij, zal RTV Rijnmond dit aan hen doorgeven.

 5. Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. U heeft het recht om RTV Rijnmond te verzoeken een 'menselijke blik' te werpen op een geautomatiseerd proces. U heeft het recht om tegen een geautomatiseerd besluit in bezwaar te gaan.

 6. Recht op overdraagbaarheid (Artikel 20). U heeft het recht om de gegevens die wij van u bezitten te ontvangen, om deze vervolgens te delen met een vergelijkbare dienstverlener. Ook kunt u aan RTV Rijnmond vragen om de gegevens direct te delen met een andere organisatie.

 7. Recht van bezwaar (Artikel 21). U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RTV Rijnmond. U kunt van dit recht gebruik maken indien RTV Rijnmond dit doet op basis van een taak van algemeen belang of op grond van een gerechtvaardigd belang. Wanneer u gebruik maakt van uw recht van bezwaar stopt de gegevensverwerking per direct. RTV Rijnmond stelt in dit geval ten tijde van het onderzoek een procedure in van Beperking van de Verwerking.


Heeft u geen e-mailaccount of bent u niet in staat ons te mailen? U kunt altijd gebruik maken van de voorbeeldbrieven van de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze brieven zijn te vinden via onderstaande link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven


RTV Rijnmond behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Bekijk daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van het privacy beleid. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van bovenstaand Privacy Statement dan kunt u deze mailen naar privacy@rijnmond.nl.


Laatste update:  12-12-2018.