Privacystatement

Rijnmond gaat zorgvuldig om met de gegevens van de gebruikers van haar interactieve diensten. Daarbij houdt Rijnmond zich aan de eisen zoals gesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het privacystatement geldt voor de website www.rijnmond.nl en de bijbehorende Rijnmond App(licatie).

Rijnmond vindt het belangrijk dat de dienstverlening die zij levert betrouwbaar is. Om de continuïteit te waarborgen en om te zorgen dat gebruikers op de hoogte worden gehouden van de diensten van het tv-, radio-, en internetbedrijf verwerken wij (soms tijdelijk) gegevens van gebruikers. Deze gegevens worden normaliter niet verstrekt aan derden. Een voorbeeld van gegevens die Rijnmond verzamelt zijn bezoekersaantallen op de website. Op deze manier kan Rijnmond haar dienstverlening continu verbeteren. Om dit te realiseren maakt Rijnmond gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Ze bevatten geen persoonsgegevens en zijn alleen bedoeld om het gebruik van de site eenvoudiger te maken.

Heeft u bezwaren tegen het feit dat Rijnmond gegevens van u verwerkt? Dan kunt u gebruik maken van uw wettelijke rechten, zoals het recht op bezwaar. Meer informatie over uw rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens?

Rijnmond verzamelt en gebruikt alleen persoonsgegevens indien dit wettelijk is toegestaan en de gegevens op een passende technische en organisatorische wijze (kunnen) worden beveiligd. De gegevens zullen worden verwerkt enkel voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Rijnmond deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene(n). Uitzondering hierop is één van onderstaande situaties:

 1. Noodzakelijk voor onze dienstverlening. Het delen van uw persoonsgegevens is soms nodig voor de dienstverlening van Rijnmond, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken voor Rijnmond uitvoert. Met deze partijen sluiten wij strenge overeenkomsten, om zo de veiligheid van de gegevens te kunnen waarborgen.
 2. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak. Het delen van uw persoonsgegevens is soms (wettelijk) verplicht gesteld. Een voorbeeld hiervan is de informatiedeling bij het opsporen van strafbare feiten.

Welke persoonsgegevens gebruikt Rijnmond?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die (in)direct herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, telefoonnummer of foto's. Bij Rijnmond hanteren wij zes categorieën van persoonsgegevens, afhankelijk van de dienst die u bij ons gebruikt. De zes categorieën zijn als volgt:

 1. Contactgegevens (zoals naam, telefoonnummer, huisadres, e-mailadres, etc.);
 2. Inbelgegevens (zoals het telefoonnummer, hoe vaak en wanneer u gebeld heeft);
 3. Ontvangen media (zoals foto's, filmpjes en berichten);
 4. Deelnamegegevens (zoals deelname aan prijsvragen, donaties, veilingen, etc.);
 5. Klikgedrag en cookies (voor herkenning van de browser);
 6. Apparaat gegevens (zoals IP-adres, toesteltype, browser, etc.).

Persoonsgegevens via sociale media?

Rijnmond heeft een aantal sociale media-accounts: Facebook, Twitter, Instagram, Flickr en YouTube. Dit doen wij als omroep, omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen kan participeren in de nieuwsvoorziening. Rijnmond gebruikt (geanonimiseerde) statistische gegevens van Facebook om het bereik van Rijnmond te analyseren en het aanbod beter te laten aansluiten bij de vraag. Op deze manier verbeteren wij continu onze dienstverlening.

Contact met, of tips aan, Rijnmond

Door contact op te nemen met, of tips te versturen aan, Rijnmond geeft u Rijnmond toestemming om deze gegevens te verwerken. Omdat Rijnmond een gerechtvaardigd belang heeft bij het communiceren met haar publiek, voor feedback of andere berichten, bieden wij u de gelegenheid om dit te doen via het contactformulier en de contactgegevens op de rijnmond.nl website. U kunt ons ook contacteren of tips versturen via de Rijnmond app(licatie). Dit kan via een contactformulier of via WhatsApp. Indien u contact met, of tips verstuurt aan, Rijnmond verwerkt deze hiervoor enkele van de volgende gegevens:

 • Uw naam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres.
 • Ontvangen media (foto's, filmpjes, WhatsApp en sms).

Bellen met, en media versturen naar, de studio

Door te bellen met, of media in te sturen naar, de Rijnmond studio geeft u Rijnmond toestemming om deze gegevens te verwerken (bijv. Open Microfoon). Als u belt naar de radiostudio kunt u reageren op radioprogramma’s. Tevens kan u foto’s, video’s of tekstberichten met ons delen. Hiervoor verwerkt Rijnmond enkele van de volgende gegevens:

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw inbelgegevens.
 • Ontvangen media (foto's, filmpjes, WhatsApp en sms).

Acties & promoties van Rijnmond

Door mee te doen aan een winactie of langdurig lopende actie of promotie (zoals bijv. de zonnebloemactie) die via een van de Rijnmond kanalen wordt verspreidt, geeft u Rijnmond toestemming om de door u ingestuurde gegevens te verwerken. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en enkel en alleen gebruikt voor de verschillende acties en promoties die worden aangeboden door Rijnmond en haar partners. Hiervoor verwerkt Rijnmond een/enkele van de volgende gegevens:

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw inbelgegevens.
 • Ontvangen media (foto's, filmpjes, WhatsApp en sms).

Weerfoto

Door een weerfoto in te sturen geeft u Rijnmond toestemming om deze met de naam van de inzender en de locatie van de foto, op televisie te tonen en/of op de Rijnmond Flickr-pagina te plaatsen. Flickr heeft haar eigen privacybeleid. Hiervoor verwerkt Rijnmond (een/enkele) van de volgende gegevens:

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • Locatie van de foto (plaatsnaam).

Het wordt aangeraden om de EXIF-gegevens uit foto's te verwijderen voordat u deze naarweerfoto@rijnmond.nl opstuurt. Hoe u deze gegevens verwijdert vindt u hier.

Sollicitaties

Door te reageren op een vacature geeft u Rijnmond toestemming om de door u ingestuurde gegevens te verwerken. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en enkel en alleen gebruikt voor de sollicitatieprocedure binnen Rijnmond. Alleen personen die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure of, die gezien hun functie betrokken zijn bij de procedure, hebben toegang tot uw gegevens. Er zal geen informatie worden verstrekt aan derden, tenzij Rijnmond daartoe op grond van de wet verplicht is. Alle sollicitanten hebben de optie om een verzoek te doen tot inzage, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die tijdens de sollicitatieprocedure aan Rijnmond is verstrekt.

De gegevens van kandidaten die zijn verzameld tijdens de sollicitatieprocedure worden tot uiterlijk 4 weken na de sollicitatieprocedure bewaard. Alleen met toestemming van de kandidaat worden de gegevens voor één jaar bewaard om in de toekomst contact op te kunnen nemen voor eventueel nieuwe of andere beschikbare functies. Indien er geen toestemming wordt verleend worden alle gegevens definitief verwijderd.

Klikgedrag en cookies?

Behalve de door u verstrekte gegevens, worden er ook gegevens verzameld over het bezoek aan onze website. Dit doen wij om twee redenen. Ten eerste om onze website zo optimaal mogelijk aan te passen aan de voorkeuren van u als gebruiker, dit doen wij door de toepassing van cookies. Daarnaast monitoren wij door anoniem, strategisch onderzoek de belasting van de website. Voor een volledige toelichting over het gebruik van cookies door Rijnmond verwijzen wij u graag naar het cookieoverzicht en de cookieverklaring.

Uw rechten?

Onder de AVG zijn uw rechten als betrokkene aanzienlijk toegenomen. Wij staan achter deze verandering, omdat wij als Rijnmond graag zo transparant mogelijk willen werken. Wilt u gebruik maken van uw rechten dan helpen wij u hierbij. Het verzoek kunt u mailen naar het e-mailadres: privacy[at]rijnmond.nl. Wij pogen u binnen twee weken antwoord te geven op uw verzoek. Na een maand zal uw verzoek daadwerkelijk zijn verwerkt in de systemen van Rijnmond en zullen eventuele wijzigingen in gegevens zijn doorgevoerd. Wettelijk gezien kunt u gebruik maken van de volgende rechten:

 1. Recht op inzage (Artikel 15). U heeft het recht inzage te vragen in de gegevens die Rijnmond van u verwerkt. In antwoord op een dergelijk verzoek kunnen wij u vertellen waarom wij bepaalde gegevens gebruiken, welke soorten gegevens wij verwerken, of wij de persoonsgegevens doorgeven aan derden en wat de bewaar- en/of archiveringstermijn van de gegevens is. Ook vermelden wij waar wij de gegevens vandaan hebben en (indien nodig) waarom het besluitproces is geautomatiseerd. Daarnaast kunt u, mocht u daar behoefte aan hebben, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 2. Recht op rectificatie en aanvulling (Artikel 16). U heeft het recht om persoonsgegevens aan te vullen of te laten wijzigen. Rijnmond poogt altijd te zorgen voor correcte en volledige persoonsgegevens. Mocht Rijnmond de onjuiste of onvolledige gegevens hebben gedeeld met een derde partij, zal Rijnmond dit aan hen doorgeven.
 3. Recht op vergetelheid (Artikel 17). U heeft het recht om Rijnmond te verzoeken uw gegevens te wissen. Echter dit recht geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht van toepassing:
  1. Rijnmond is uw gegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
  2. U wilt uw uitdrukkelijke toestemming, die u op een eerder tijdstip aan Rijnmond heeft verleend, intrekken.
  3. U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rijnmond. Er geldt op basis van Artikel 21 AVG een absoluut recht van bezwaar op direct marketing. Daarnaast is er een relatief recht van bezwaar indien uw belangen zwaarder wegen dan die van de organisatie. De verwerking van persoonsgegevens vindt onrechtmatig plaats, bijvoorbeeld omdat Rijnmond geen wettelijke grondslag heeft voor de verwerking.
  4. De wettelijk bepaalde bewaartermijn is verlopen. Na deze 'bepaalde' tijd is Rijnmond verplicht uw gegevens te wissen.
  5. U bent jonger dan 16 jaar oud en de persoonsgegevens zijn direct bij u verzameld, bijvoorbeeld via de website of app van Rijnmond.
 4. Recht op beperking van de verwerking (Artikel 18). U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. Echter dit recht geldt alleen in de volgende situaties:
  1. De gegevens zijn mogelijk onjuist.
  2. De verwerking van persoonsgegevens vindt onrechtmatig plaats, bijvoorbeeld omdat Rijnmond geen wettelijke grondslag heeft voor de verwerking.
  3. Rijnmond heeft uw gegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
  4. U maakt bezwaar. Mocht Rijnmond de onjuiste of onvolledige gegevens hebben gedeeld met een derde partij, zal Rijnmond dit aan hen doorgeven.
 5. Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. U heeft het recht om Rijnmond te verzoeken een 'menselijke blik' te werpen op een geautomatiseerd proces. U heeft het recht om tegen een geautomatiseerd besluit in bezwaar te gaan.
 6. Recht op overdraagbaarheid (Artikel 20). U heeft het recht om de gegevens die wij van u bezitten te ontvangen, om deze vervolgens te delen met een vergelijkbare dienstverlener. Ook kunt u aan Rijnmond vragen om de gegevens direct te delen met een andere organisatie.
 7. Recht van bezwaar (Artikel 21). U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rijnmond. U kunt van dit recht gebruik maken indien Rijnmond dit doet op basis van een taak van algemeen belang of op grond van een gerechtvaardigd belang. Wanneer u gebruik maakt van uw recht van bezwaar stopt de gegevensverwerking per direct. Rijnmond stelt in dit geval ten tijde van het onderzoek een procedure in van Beperking van de Verwerking.

Heeft u geen e-mailaccount of bent u niet in staat ons te mailen? U kunt altijd gebruik maken van de voorbeeldbrieven van de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze brieven zijn te vinden via onderstaande link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven

Rijnmond behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Bekijk daarom regelmatig het privacystatement voor een update van het privacybeleid. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van bovenstaand privacystatement dan kunt u deze mailen naar privacy[at]rijnmond.nl.

Laatste update: 8 juli 2019